Høringer

Høring – forslag til endringer i viltloven (viltorganene)

Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til endringer i viltloven § 4 første ledd om organer i viltforvaltningen. Bakgrunnen for forslaget er regjeringens beslutning om å flytte direktoratsansvaret for høstbare viltressurser fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet.

Status: På høring

Høringsfrist: 19.01.2024

Vår ref.: 23/1942

Høringsbrev - forslag til endringer i viltloven (viltorganene)

Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til endringer i viltloven § 4 første ledd om organer i viltforvaltningen. Bakgrunnen for forslaget er regjeringens beslutning om å flytte direktoratsansvaret for høstbare viltressurser fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet.

Fristen for å sende inn høringssvar er 19. januar 2024.

Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på høringslisten.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id3000206/

Med hilsen

Hanne Klægstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Grønli Revheim
seniorrådgiver

 • Klima- og miljødepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Statsforvalterne
 • Fylkeskommunene
 • Statskog SF
 • Naturvernforbundet
 • NOAH – for dyrs rettigheter
 • Norges Bondelag
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NORSKOG
 • SKOGKURS – Skogbrukets kursinstitutt
 • WWF Verdens Naturfond