Høring: forslag til forbud mot søskenbarnekteskap mv.

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag om forbud i ekteskapsloven mot at søskenbarn inngår ekteskap med hverandre. Formålet med et forbud er å motvirke helseskader hos barn. Det foreslås videre forbud mot ekteskap mellom tante eller onkel og nevø eller niese, fordi det er en tilsvarende helserisiko når biologisk beslektet tante eller onkel og nevø eller niese får barn sammen, som for barn født av søskenbarn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.09.2023

Vår ref.: 23/1926

Barne- og familiedepartementet sendet med dette forslag til endringer i ekteskapsloven med forbud mot søskenbarnekteskap på høring. Høringsfristen er 27. september 2023.

Stortinget fattet 3. november 2020 anmodningsvedtak 48 (2020-2021), som lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem et lovforslag som forbyr søskenbarnekteskap.»

Departementet legger i høringsnotatet frem forslag om endring i ekteskapsloven slik at

det innføres forbud mot at søskenbarn (kusine og fetter) inngår ekteskap med hverandre. I tilfeller hvor én eller begge søskenbarn har tilknytning til Norge, og de inngår ekteskap i et annet land, foreslås det at ekteskapet inngått etter utenlandsk rett, ikke skal anerkjennes her i landet.

Anmodningsvedtaket gjelder eksplisitt bare søskenbarnekteskap. Biologiske slektskap mellom tante eller onkel og nevø eller niese, er et nærere slektskap enn søskenbarn. Departementet foreslår derfor at denne gruppen også omfattes.

Det foreslås en dispensasjonsadgang som kan benyttes dersom sterke grunner taler for det.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen. Også privatpersoner kan avgi høringsuttalelse. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» (grønn knapp). Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til postmottak@bfd.dep.no

Med hilsen

Trude Elisabeth Sveen (e.f.)

avdelingsdirektør

Gitte Gulbrandsen

fagrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon (BSK)

Bioteknologirådet

Datatilsynet

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kommunene

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.

Lagmannsrettene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nord universitet

Nordlandsforskning

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB v/NTNU)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR v/UiO)

OsloMet – storbyuniversitetet

Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for laboratoriemedisin, Rettsmedisinske fag, Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet

Politidirektoratet

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Ressursgruppen Juss og Helse

Riksadvokaten

Sametinget

Samisk høgskole – Sámi allaskuvla

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Skattedirektoratet

Sivilombudet

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Sysselmannen på Svalbard

Tingrettene

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Tromsø (UiT) – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Velferdsforskningsinstituttet (NOVA v/OsloMet)

VID vitenskapelige høgskole

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Alternativ til vold

Amathea – Veiledningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Childwatch International – UiO

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske legeforening

Fafo

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Forum for Barnekonvensjonen

Frelsesarmeens barne- og familievern

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Hovedorganisasjonen Virke

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestilling Inkludering Mangfold (LIM)

Likestillingssenteret

Likestillingssenteret KUN

Mental Helse

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nok. Norge (tidl. FMSO)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Innvandrerforum

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo krisesenter

Press – Redd Barna Ungdom

Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

SINTEF

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF)

Stine Sofies Stiftelse

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Vergeforeningen

Virke

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)