Høring - Forslag til forenklinger i fødselspengeregelverket

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2004

Vår ref.: 1111

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02.07.2004

Forslag til forenklinger i fødselspengeregelverket – offentlig høring

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i fødselspengeregelverket på høring.

Hensikten med endringene er først og fremst en forenkling av fødselspengeregelverket. Dette vil gjøre regelverket lettere tilgjengelig for brukerne samtidig som det blir enklere å praktisere for trygdeetaten. I tillegg er det et siktemål å ivareta hensynet til familienes fleksibilitet og valgfrihet bedre.

I høringsnotatet foreslås det blant annet å lovfeste retten til graderte svangerskapspenger. Svangerskapspenger ytes til friske gravide kvinner som må slutte i arbeid på grunn av at arbeidsmiljøet kan være skadelig for fosteret. Retten til graderte svangerskapspenger er i dag ikke nedfelt i lov eller forskrift, men det følger av praksis at det foreligger en slik rett.

Det foreslås også en endring i folketrygdloven § 25-2, slik at trygdekontoret kan be arbeidsgiver om en redegjørelse for mulige tiltak på arbeidsplassen for at en gravid arbeidstaker skal kunne fortsette i arbeidet.

Etter dagens regelverk er det bare løpende etterlønn som gir opptjeningsrett til fødselspenger. I høringsnotatet foreslås det at etterlønn utbetalt som en engangssum skal gi opptjeningsrett til fødselspenger.

Videre foreslår Barne- og familiedepartementet å endre regelverket slik at fedrekvoten også kan tas ut i de første seks ukene etter fødselen. Departementet foreslår å gjøre dette ved å gi foreldrene mulighet til å motta fødselspenger samtidig i denne perioden.

Det foreslås også å begrense dispensasjonsadgangen i forhold til fedrekvoten. Gjeldende ordning åpner for at fedrekvoten kan overføres til mor blant annet dersom far er syk, har et langvarig utenlandsopphold, har et uregelmessig arbeidsforhold eller er selvstendig næringsdrivende i en mindre virksomhet og vil lide et betydelig økonomisk tap. Regelverket er ressurskrevende for trygdeetaten, og det er i praksis svært få som får unntak. Barne- og familiedepartementet foreslår at det bare gis dispensasjon fra fedrekvoten i situasjoner der far på grunn av sykdom er forhindret fra å ta omsorg for barnet.

I høringsnotatet drøftes en ny modell for fleksibelt uttak av fødselspenger til erstatning for dagens ordning med graderte fødselspenger og tidskontoordningen. Siktemålet er at arbeidstaker og arbeidsgiver skal stilles friere til å komponere den avtalen som passer best med hensyn til delvis arbeid og delvis permisjon.

Retten til adopsjonspenger er regulert i egne bestemmelser i folketrygdlovens kapittel 14 som omhandler ytelser ved fødsel og adopsjon. Det har skjedd en gradvis harmonisering i forhold til fødselspengebestemmelsene, og det er etter hvert svært lite som skiller de to regelsettene. Barne- og familiedepartementet foreslår derfor å slå sammen bestemmelsene om adopsjonspenger med bestemmelsene om fødselspenger for å forenkle fremstillingen i kapittel 14.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets internettside: www.bfd.dep.no

Vi ber om eventuelle uttalelser til høringsnotatet innen 2. oktober 2004.

Med hilsen

Margaret Sandvik (e.f.)

Elisabeth S. Halvorsen

Forslag til forenklinger i fødselspengeregelverket


Høringsnotat med forslag til endringer i fødselspengeregelverket (pdf-fil)

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Adopsjonsforum

Aetat Arbeidsdirektoratet

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Barneombudet

Den Norske Jordmorforening

Departementene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen Aktive Fedre

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Håndverksbedriftenes landsforening

InorAdopt

Kommunenes Sentralforbund

Krise- og rådgivningstelefon for menn

Kvinnefronten

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Frisørmesterforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk Kvinnesaksforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets hovedorganisasjon

Redd Barna

Rikstrygdeverket

Statens helsetilsyn

Verdens Barn

YS