Høring - forslag til forordninger om innsamling og overføring av API-opplysninger (advance passenger information)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Europakommisjonens forslag til to nye forordninger om innsamling og overføring av API-opplysninger. API står for advance passenger information. Forordningene vil oppheve direktiv 2004/82/EC som Norge er bundet av, og som er gjennomført i grenseloven § 16 og grenseforskriften § 4-9.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2023

Vår ref.: 22/6600

Høring - forslag til forordninger om innsamling og overføring av API-opplysninger (advance passenger information)      


Europakommisjonen la 13. desember 2022 frem forslag til to nye forordninger om innsamling og overføring av API-opplysninger. API står for advance passenger information. Forordningene vil oppheve direktiv 2004/82/EC som Norge er bundet av, og som er gjennomført i grenseloven § 16 og grenseforskriften § 4-9.

Europakommisjonen har foreslått at den ene forordningen skal regulere innsamling og overføring av API-opplysninger med formål om å forbedre og fasilitere grensekontroll på ytre Schengen-grense. Forslaget anses som Schengen-relevant, slik at Norge vil delta i diskusjonene på alle nivåer i rådsstrukturen.

Det er videre foreslått at den andre forordningen skal regulere innsamling og overføring av API-opplysninger med formål om forebygging, avdekking, etterforsking og straffeforfølgning av terrorvirksomhet og annen alvorlig kriminalitet. Forordningen er ikke markert som Schengen-relevant av Kommisjonen. En kan imidlertid ikke utelukke at forordningen vil kunne bli ansett som videreutvikling av Schengen-avtalen, blant annet fordi Norge så langt har blitt invitert til å delta under forhandlingene i Rådet.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslagene på høring.

Frist for å sende inn høringssvar er 31. januar 2023.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til departementet. Det bes om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Dag Egil Adamsen
avdelingsdirektør

Erik Rustad Markussen
rådgiver

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Avinor

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forbrukertilsynet

Forsvarsstaben

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Personvernkommisjonen

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sivil klareringsmyndighet

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
    (EOS- utvalget)

Sysselmesteren på Svalbard

Tolletaten

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

ØKOKRIM

 

Advokatforeningen

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Den Norske Dommerforening

DIXI Ressurssenter for voldtatte i Oslo og Stavanger

Fellesskap mot seksuelle overgrep

Finans Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mediebedriftenes landsforening

NHO Luftfart

Norges Fiskarlag

Norges idrettsforbund

Norges Politilederlag

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Politiets Fellesforbund

Redd Barna, Rettighetssenteret

Rettspolitisk forening

Røde kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

Tekna

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Institutt for forsvarsstudier

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Politihøgskolen