Høring - Forslag til forskrift om behandling av personopplysninger i programmet Sammen på vei

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til forskrift om behandling av personopplysninger i programmet Sammen på vei.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.12.2023

Vår ref.: 23/2905

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til forskrift om behandling av personopplysninger i programmet Sammen på vei. Høringsfristen er 8. desember 2023.

Om programmet Sammen på vei

Sammen på vei er et tilbud rettet mot førstegangsgravide i sårbare livssituasjoner. Målgruppen har ofte sammensatte utfordringer, eksempelvis knyttet til mangel på omsorg i egen barndom, tidligere rusproblemer og/eller lite nettverk. Målet med programmet er blant annet å bedre barnets helse og utvikling, forebygge omsorgsovertakelser og øke tilliten til hjelpetjenestene.

Programmet ble tidligere kalt Familie for første gang. På engelsk heter det Nurse-Family Partnership (NFP).

Innholdet i høringsnotatet

Deltakelse i programmet Sammen på vei innebærer innsamling og behandling av sensitive personopplysninger. For å kunne behandle personopplysninger, må det foreligge et behandlingsgrunnlag etter EUs personvernforordning (GDPR).

Barne- og familiedepartementet har i samarbeid med Bufdir vurdert at det mest aktuelle behandlingsgrunnlaget i dette tilfellet er en ny forskrift med hjemmel i lov 17. juni 2022 nr. 44 om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet § 3. Den foreslåtte forskriften skal sikre at behandlingen av personopplysninger skjer i tråd med personvernforordningen.

Høringsnotatet gjelder utformingen av forskriften, herunder i lys av personvernkonsekvenser.

Høringsfrist og innsending

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om

saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Merk at uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at høringssvar fortrinnsvis sendes elektronisk ved å bruke lenken Send inn høringssvar på høringssiden på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan alternativt sendes per post eller per e-post til postmottak@bfd.dep.no.

Høringsfristen settes til tre måneder, i tråd med normal høringsfrist etter utredningsinstruksen punkt 3.3. Fristen for å sende inn høringssvar er 8. desember 2023. Utvidet høringsfrist kan ikke påregnes.

Med hilsen

Trude Elisabeth Sveen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Kjersti Konstanse Fagerli Løfors

førstekonsulent

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementene

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Alle landets statsforvaltere

Amathea – Veiledningstjeneste for gravide

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arkivverket

Barn av rusmisbrukere

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familieetaten region Midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetaten region Nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten region Sør

Barne-, ungdoms- og familieetaten region Vest

Barne-, ungdoms- og familieetaten region Øst

Blå Kors

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Digitaliseringsdirektoratet

Fellesskap mot seksuelle overgrep

Forum for Barnekonvensjonen

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Frelsesarmeens barne- og familievern

Helsedirektoratet

Krisesentersekretariatet

KORUS

KS

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesykepleiere

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norges forskningsråd

Norsk sykepleierforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt-Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Midt

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Nord

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Sør

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Vest

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Øst

Regionsenter barn og unges psykiske helse Øst og Sør

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Røde Kors

Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Rettferd

UNICEF Norge

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Velferdsforskningsinstituttet

VID vitenskapelige høgskole