Høring - Forslag til forskrift om energikartlegging

Energidepartementet (ED) sender forslag til ny forskrift om energikartlegging i foretak på høring. Forskriften supplerer endringer i energiloven § 8-5 om energikartlegging i store foretak, som trådte i kraft 1. mars 2024.

Status: På høring

Høringsfrist: 26.08.2024

Vår ref.: 24/1495

Bakgrunnen for lovendringen fremgår av Prop. 100 L (2022-2023) og Innst. 360 L (2022-2023). Forskriftsforslaget bygger på et tidligere forslag til forskrift om energikartlegging som var på offentlig høring i 2020, men som ikke er blitt gjennomført i påvente av lovhjemmel.

Nærmere om forslaget

Kravet om energikartlegging ligger i energiloven. I forskriften foreslås det nærmere bestemmelser om hvilke foretak som omfattes og om kartleggingens innhold. Forslaget følger opp tiltak som tidligere er varslet i regjeringens handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi (regjeringen.no).

I handlingsplanen fremgår det at regjeringen vil stille krav om at foretak med størst energiforbruk skal gjennomføre regelmessige energikartlegginger. Det fremgår videre at regjeringen vil foreslå forskriftsendringer som innebærer at flere foretak skal omfattes av krav om energikartlegging, at de skal utarbeide en gjennomføringsplan for lønnsomme energitiltak som legges frem for foretakets ledelse og at foretakene skal være åpne om kartleggingens funn og gjennomføringen av tiltak.

I forslaget til forskrift presenteres to alternative innslagspunkt for hvilket energiforbruk som utløser krav om kartlegging på hhv. 2,5 GWh og 1 GWh gjennomsnittlig per år de siste tre årene. Departementet ber spesielt om høringsinnspill til disse alternativene. Det bes også om ev. merknader til anslaget for hvor mange foretak kravet til energikartlegging vil gjelde for ved de to ulike innslagspunktene og til kostnader ved kravet.

Det bes også særlig om høringsinnspill til forslaget i § 4 femte ledd om at kartleggingen skal identifisere muligheten for kostnadseffektiv produksjon av fornybar energi til egen bruk og muligheten til å utnytte overskuddsvarme.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på regjeringen.no:Høring - Forslag til forskrift om energikartlegging. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på departementets nettsider.

Departementet ber om eventuelle høringsinnspill innen mandag 26. august 2024.

Med hilsen

Laila Berge (e.f.)

avdelingsdirektør                                                      Emilie Everett

                                                                                     seniorrådgiver

Agder fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

BKK AS

Boligprodusentenes Forening

Buskerud fylkeskommune

Byggenæringens Landsforening

Den norske Advokatforening

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

EL & IT Forbundet

Elektroforeningen (EFO)

Elkem ASA

Enova SF

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Fornybar Norge

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Grønn Byggallianse

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-ØstRHF

Helse Vest RHF

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Innlandet fylkeskommune

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lyse Energi AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Naturvernforbundet

Nelfo

Nordkraft AS

Nordland fylkeskommune

Norges ingeniør og teknologorganisasjon - NITO

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk elbilforening

Norsk Fjernvarme

Norsk Gartnerforbund

Norsk Industri

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norske arkitekters landsforbund

Norske Boligbyggelag Landsforbund SA

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo kommune

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Rådgivende Ingeniørers Forening

Rådgivende Ingeniørers Forening

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

SINTEF Byggforsk

SINTEF Community

SINTEF Energi AS

Sjømat Norge

Standard Norge

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft AS

Statsbygg

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Buskerud, Oslo og Akershus Statsforvalteren i Østfold

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken Skog

VKE - Foreningen for ventilasjon, kulde og energi

Zero Emission Resource Organisation

Østfold fylkeskommune