Høring — Forslag til forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere (tilbydere av elektroniske signaturer)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2005

Vedlegg:

Status: Ferdigbehandlet. Forskrift 21. november 2005 nr. 1296 om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere trådte i kraft 1. desember 2005. Du finner forskriften på Lovdatas nettsider: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051121-1296.html