Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring — Forslag til forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere (tilbydere av elektroniske signaturer)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2005

Vedlegg:

Status: Ferdigbehandlet. Forskrift 21. november 2005 nr. 1296 om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere trådte i kraft 1. desember 2005. Du finner forskriften på Lovdatas nettsider: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051121-1296.html
Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200502726-2/EAB

11.07.2005

Høring – forslag til forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere (tilbydere av elektroniske signaturer)

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere på høring. Elektronisk utgave av høringsnotatet (samt Moderniseringsdepartementets ”Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor”) er tilgjengelig på Nærings- og handelsdepartementets hjemmeside www.nhd.no/hoeringer.

Den foreslåtte forskriften er utarbeidet med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur (esignaturloven) § 16 a, som gir departementet mulighet til å etablere frivillige sertifiserings-, godkjennings- eller selvdeklarasjonsordninger med sikte på å høyne nivået sertifikattjenester for å øke tilliten til og bruken av slike tjenester.

Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft 1. januar 2006.

Forskriften skal i første omgang benyttes av sertifikatutstedere som ønsker å tilby sertifikattjenester for elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen. Dette høringsnotatet må derfor ses i sammenheng med Moderniseringsdepartementets høringsbrev av 11. juli 2005 om forslag til endringer i eForvaltningsforskriften, se http://odin.dep.no/mod/norsk/dok/hoeringer/.

Vi ber om at høringsinstansene sender eventuelle merknader innen 30. september 2005 til Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo, eller til postmottak@nhd.dep.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Espen A. Børset på tlf. 22 24 66 87 eller e-post eab@nhd.dep.no.

Adressatene oppfordres til å forelegge utkastet for relevante instanser som ikke står på listen over høringsinstanser.

Med hilsen

Barbro Noss (e.f.)
avdelingsdirektør

Espen Arneberg Børset
rådgiver

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Aetat
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
 • Innovasjon Norge
 • Justervesenet
 • Konkurransetilsynet
 • Kredittilsynet
 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Norges forskningsråd
 • NTNU
 • Oljedirektoratet
 • Patentstyret
 • Politidirektoratet
 • Post- og teletilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksarkivet
 • Riksrevisjonen
 • Rikstrygdeverket
 • Skattedirektoratet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens forvaltningstjeneste
 • Statens innkrevingssentral
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statskonsult
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utlendingsdirektoratet
 • Vegdirektoratet
 • Økomkrim
 • Bergen kommune
 • Kristiansand kommune
 • Oslo kommune
 • Stavanger kommune
 • Trondheim kommune
 • Abelia
 • Akademikerne
 • Alcatel Telecom Norway AS
 • Bankenes Betalingssentral AS (BBS)
 • Bankenes Standardiseringskontor
 • BankID Samarbeidet
 • Bedriftsforbundet
 • Buypass AS
 • Cisco Systems Norge AS
 • Datametrix AS
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dataforening (DND)
 • Den norske Dommerforening
 • Det Norske Veritas
 • DnB NOR ASA
 • EDB Businesspartner ASA
 • Eforum
 • EIC Norge
 • Ementor Norge AS
 • ErgoGroup AS
 • Fagforbundet
 • Finansieringsselskapenes Forening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
 • Fokus Bank ASA
 • Fosen Regionråd v/Bjugn kommune
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
 • IBM Norge
 • IKT-Norge
 • Kantega AS
 • KS
 • Kompetansesenteret for IT i helsevesenet (KITH)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • LO-Stat
 • Microsoft Norge AS
 • Move Systems AS
 • NEMKO
 • Netcom AS
 • NITO Norges Ingeniørorganisasjon
 • Nord Pool ASA
 • Nordea ASA
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Norges Forsikringsforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norman Data Defense
 • Norsik AS
 • Norsk Akkreditering
 • Norsk Hydro ASA
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Teknologistandardiseringsforbund
 • Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening
 • Norstella
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
 • Oslo Børs
 • PKI-forum
 • Posten Norge BA
 • Quality Assurance Service AS
 • Sem og Stenersen Procom AS
 • Software Innovation ASA
 • Sparebank 1 gruppen
 • Sparebankforeningen
 • Standard Norge
 • Statoil ASA
 • Steria AS
 • Strålfors AS
 • Teknologibedriftenes Landsforening
 • Telenor ASA
 • Terra-Gruppen AS
 • Unikey AS
 • Uninett Norid
 • ZebSign AS

Fagforbundet – ingen merknader
Unikey AS – ingen merknader
Statens innkrevingssentral – ingen merknader
Fiskeri- og kystdepartementet – ingen merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus – ingen merknader
Konkurransetilsynet – ingen merknader
Miljøverndepartementet – ingen merknader
ErgoGroup – merknader (pdf-format)
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon – ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge – ingen merknader
Moderniseringsdepartementet – ingen merknader
Brønnøysundregistrene – merknader (pdf-format)
Barne- og familiedepartementet – ingen merknader
Kommunenes Sentralforbund – ingen merknader
Norges Rederiforbund – ingen merknader
Kultur- og kirkedepartementet – ingen merknader
Kommunal- og regionaldepartementet – ingen merknader
Politidirektoratet – ingen merknader
Datatilsynet– merknader (pdf-format)
Statoil ASA – ingen merknader
Næringslivets Hovedorganisasjon – ingen merknader
Det Norske Veritas – ingen merknader
Arbeids- og sosialdepartementet – ingen merknader
Helse- og omsorgsdepartementet – ingen merknader
Norsk Presseforbund – ingen merknader
Patentstyret – Styret for det industrielle rettsvern – ingen merknader
Norges forskningsråd – ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet – ingen merknader
Justis- og politidepartementet – ingen merknader
Statens forvaltningstjeneste – ingen merknader
Bedriftsforbundet – ingen merknader
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) – merknader (pdf-format)
Buypass AS – merknader (pdf-format)
Bankenes betalingssentral – merknader (word-format)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) – merknader (word-format)
Statistisk sentralbyrå – merknader (pdf-format)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) – merknader (pdf-format)
Forbrukerrådet– merknader (pdf-format)
Sparebankforeningen – (felles høringsuttalelse med Finansnæringens hovedorganisasjon - merknader (word-format)
Oljedirektoratet – ingen merknader
Trygdeetaten – merknader (word-format)
Telenor ASA – merknader (word-format)
eforum i Standard Norge – merknader (word-format)
ZebSign AS – merknader (pdf-format)
Sosial- og helsedirektoratet – merknader (pdf-format)
Bjugn kommune – merknader (pdf-format)
Regjeringsadvokaten – ingen merknader
Forsvarsdepartementet – ingen merknader
Utdannings- og forskningsdepartementet – ingen merknader
Utenriksdepartementet – ingen merknader
Kredittilsynet – merknader (pdf-format)
AETAT Arbeidsdirektoratet – merknader (pdf-format)
Justervesenet – merknader (pdf-format)
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling – merknader (pdf-format)
DnB NOR – merknader (pdf-format)
Den Norske Advokatforening – ingen merknader

Til toppen