Høring - forslag til forskrift til voldserstatningsloven (voldserstatningsforskriften)

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift til voldserstatningsloven (voldserstatningsforskriften). Lov 17. juni 2022 nr. 57 om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) trådte i kraft 1. januar 2023. Samtidig med ikrafttredelsen ble tidligere voldsoffererstatningslov og voldsoffererstatningsforskrift opphevet. I ny voldserstatningsforskrift foreslås å gi nærmere regler om saksbehandlingen av søknader om voldserstatning, oppnevning av sakkyndige, godtgjøring av advokater, ettergivelse av forsinkelsesrenter på statens regresskrav mot skadevolder i voldserstatningssaker mens vedkommende soner fengselsstraff, og erstatning til barn som har opplevd vold mot en nærstående og som ikke har krav på erstatning etter alminnelig erstatningsrett. Når det gjelder forslaget om at det ikke skal løpe forsinkelsesrenter på statens regresskrav mot skadevolder under soning, er dette en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak vedtak nr. 589, 30. mai 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2023