Høring - forslag til gjennomføring av forordning EF nr. 2006/2004 om administrativt samarbeid mellom håndhevingsmyndigheter på forbrukerområdet (samarbeidsforordningen) i norsk rett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Se adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

200303836-/UBEFJS

13.07.2005

Høring – forslag til gjennomføring av forordning EF nr. 2006/2004 om administrativt samarbeid mellom håndhevingsmyndigheter på forbrukerområdet (samarbeidsforordningen) i norsk rett

Høringsfrist: 15. september 2005

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 16. juni nr. 47 1972 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven), i lov 4. desember nr. 127 1992 om kringkasting (kringkastingsloven), i lov 4. desember nr. 132 1992 om legemidler (legemiddelloven) og i lov 2. juni nr. 27 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) for gjennomføring av samarbeidsforordningen i norsk rett. I tillegg bes høringsinstansene å vurdere behovet for endring i lov 9. mars nr. 14 1973 om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven).

Forslaget til lovendringer er utarbeidet i samarbeid med ansvarlige departementer for de enkelte lover; Helse- og omsorgsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Forordningen gir regler om samarbeid mellom nasjonale forbrukermyndigheter om håndheving av grenseoverskridende brudd på regelverk som beskytter forbrukerne som gruppe(”forbrukernes kollektive interesser”). Samarbeidet er begrenset til lovbrudd på regelverk som er opplistet i eget vedlegg til forordningen. Eksempler på slikt regelverk er direktiver om villedende og sammenlignende reklame,avtaler inngått utenfor fast utsalgssted, forbrukerkreditt, pakkereiser, kringkasting og elektronisk handel.

De viktigste elementene i forordningen er:

  • En plikt for landene til å etablere offentlige håndhevingsmyndigheter.
  • Disse myndighetene skal gis myndighet til å utføre nærmere angitte beføyelser, blant annet rett til å innhente nødvendige opplysninger og å kunne foreta undersøkelser for å kunne avgjøre om det foreligger lovbrudd. Håndhevingsmyndighetene skal også kunne nedlegge forbud mot lovstridige handlinger og ilegge økonomiske sanksjoner ved overtredelser av reglene, ev. ved overtredelser av forbudsvedtak.
  • Håndhevingsmyndighetene skal utveksle relevant informasjon om lovstridige handlinger, både av eget tiltak og på forespørsel fra myndighetene i andre land.
  • Håndhevingsmyndighetene skal bistå hverandre ved undersøkelser med sikte på iverksettelse av tiltak og nedleggelse av forbudsvedtak.
  • Det skal etableres et koordinerende kontaktpunkt i hvert land. Samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene skal koordineres og kommuniseres gjennom disse kontaktpunktene.

Det foreslås at forordningen gjennomføres ved inkorporasjon i markedsføringsloven, jf. forslag til ny § 9h. Forordningen skal gjengis ordrett i eget vedlegg til loven.

I tillegg til gjennomføringen av selve forordningen i norsk rett, er det nødvendig å foreta enkelte tilpasninger i eksisterende regelverk av hensyn til klare hjemler for myndighetenes inngripen overfor private. Dette dreier seg om endringer som gir de enkelte håndhevingsmyndighetene tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre de beføyelser som kreves etter forordningen, se særlig notatets punkt 3.2.2. og 3.2.3.

På enkelte punkter der forordningen gir mulighet for ulike fortolkninger/løsninger, bes det særskilt om høringsinstansenes synspunkter, jf. følgende punkter i høringsnotatet:

  • Punkt 2.5 om valg av gjennomføringsmåte i norsk rett,
  • Punkt 3.2.2 om hvilke tiltak håndhevingsmyndighetene skal ha etter forordningen og hvorvidt det er nødvendig med tilpasninger i norsk rett for tilstrekkelig gjennomføring,
  • Punkt 3.3.3 om forordningens artikkel 13 om beskyttelse av personopplysninger og forretningshemmeligheter, herunder forholdet til personopplysningsloven.

Høringsfristen er 15. september 2005. Uttalelsene sendes til Barne- og familiedepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo.

Eventuelle spørsmål bes rettet til Unni Berg, tlf. 22 24 24 86 ( frem til 29. juli), til Ingunn Skille Jansen, tlf. 22 24 24 69, eller til Geir Jørgensen, tlf. 22 24 24 88.

Liste over adressatene er vedlagt høringsbrevet. Vi ber om at adressatene selv forelegger lovforslaget for eventuelle interesserte underliggende etater og organer som ikke er oppført på høringslisten.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

Petter Gluva

Vedlegg 2:
Høringsnotat
Høringsliste

Annonsørforeningen

Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

Bilimportørenes Landsforening

Dagligvareleverandørenes forening

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

De norske Bokklubbene AS

Den norske Advokatforening

Den norske Bankforening

Den norske Dommerforening

Den norske Reisebransjeforening

Departementene

EL & IT-forbundet

Elektronikk Importør Foreningen

Elektronikkforbundet

Energiforsyningens Fellesorganisasjon

Farmasiforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hobby- og Leketøyhandlernes Forening

Håndverksbedriftenes landsforening

IKT-Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Legemiddelindustriforeningen

Legemiddelparallellimportørforeningen

Lotteritilsynet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Markedsrådet

Medietilsynet

Norges Apotekerforening

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Båtbransjeforbund

Norges Eksportråd

Norges Farmaceutiske forening

Norges Juristforbund

Norges Kooperative Landsforening

Norges Markedsføringsforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Direkte Markedsføringsforening

Norsk Forbund for Lokal-TV

Norsk Rikskringkasting

Norske Avisers Landsforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Byggvareprodusenters Forening

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norske Inkassobyråers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Regjeringsadvokaten

Reklamebyråforeningen

Riksadvokaten

Sosial- og helsedirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Statens helsetilsyn

Statens institutt for folkehelse

Statens institutt for forbruksforskning

Statens legemiddelverk

Stiftelsen eforum

Teknologibedriftenes Landsforening

TV Norge

TV2

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten