Høring – Forslag til hjemmel for å pålegge statssekretærer og politiske rådgivere å registrere verv og økonomiske interesser

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 30. november 2012 nr. 70 om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser. Departementet foreslår en hjemmel for at Kongen i statsråd kan pålegge statssekretærer og politiske rådgivere å registrere sine verv og økonomiske interesser i et register som er tilgjengelig for allmennheten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.10.2023

Vår ref.: 23/4263

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 30. november 2012 nr. 70 om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser. Departementet foreslår en hjemmel for at Kongen i statsråd kan pålegge statssekretærer og politiske rådgivere å registrere sine verv og økonomiske interesser i et register som er tilgjengelig for allmennheten.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse, også organer og personer som ikke er nevnt som høringsinstans. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Høringsfristen er 2. oktober 2023.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Cathrine Sørlie
seniorrådgiver

Aftenposten
Alliansen - Alternativ for Norge
Arbeiderpartiet
Brønnøysundregistrene
Dagbladet
Dagens Næringsliv
Datatilsynet
Departementene
Folkets parti
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Industri- og næringspartiet
Konservativt
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Norgesdemokratene
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rikskringkasting AS
Norsk Telegrambyrå AS
Partiet Sentrum
Partilovnemnda
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
Sivilombudet
Stortinget
Transparency International Norge
TV2 AS
Valgdirektoratet
Venstre