Høring - Forslag til hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser

Departementet foreslår å innføre en hjemmel i plan- og bygningsloven til å vedta forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Hensikten med krav om parsellinndeling og etablering av branngater er å hindre brannspredning på campingplasser og sikre tilgang for brannvesenet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.12.2020

Vår ref.: 20/2455

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endring i plan- og bygningsloven på alminnelig høring.

Departementet foreslår å innføre en hjemmel i plan- og bygningsloven til å vedta forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Forskriftshjemmelen vil fremgå av ny § 26-2.

Hensikten med krav om parsellinndeling og etablering av branngater er å hindre brannspredning på campingplasser og sikre tilgang for brannvesenet. Ved å dele campingplasser inn i avgrensede parseller med bestemte avstander mellom parsellene, hindres brann på en parsell i å spre seg til andre deler av campingplassen. Parsellinndeling av campingplasser er således et viktig brannverntiltak.

Et krav om parsellinndeling av campingplasser vil også innebære en tydeliggjøring av regelverket. Forslaget til forskriftshjemmel er en oppfølging av forslag 15. mars 2019 om endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser. Det ble her fremmet forslag om et nytt generelt avstandskrav på fire meter mellom campingenheter på campingplasser. Som det fremgår av samme høringsforslag tas det også sikte på å forskriftsfeste krav til parsellinndeling av campingplasser.

Høringsnotat, høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringssaken med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2773282.

Høringsfrist er 16. desember 2020.

Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til førstekonsulent Magdalena Moskal på e-post: Magdalena.Moskal@kmd.dep.no.


Med hilsen

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Magdalena Moskal

førstekonsulent

Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmannsembetene
Kommunene

Abelia as
Administrativt forskningsfond
Advokatforeningen
Akademikernes Fellesorganisasjon
Alpinanleggenes Landsforening
AOF Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektenes Fagforbund
Arkitekthøgskolen i Oslo
Asplan Viak AS
Avfall Norge
Ballangen Camping
Bedriftsforbundet
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Bioforsk Jord og Miljø
Bogstad Camping
BoligMentoren - Norges Huseierforbund
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
Brunvall Gård
Brødrene Dahl AS
Byggeindustrien
Byggemiljø
Byggenæringens Landsforening
Byggfakta AS
Byggmesterforbundet
Byggvareindustriens Forening
Chr. Michelsens institutt
Civitas AS
Cowi AS
Deltasenteret
Den Polytekniske Forening
Det norske skogselskap
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
DNT Oslo og Omegn
Econa
EL & IT-Forbundet
Elektroforeningen
Elvarme Norge
Energi Norge
Energigass Norge
Enova SF
ENSI
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Entro
Fagernes Camping
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Fjogstad Hus
Flexit
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forbrukertvistutvalget
Forening for tekniske systemintegratorer
Foreningen for EL- og IKT bedriftene
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunal Planlegging
Forum for plan- og bygningsrett
Forum for utvikling og miljø
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gaia Arkitekter
Glass og Fasadeforeningen
Glava AS
Hafslund
Handelshøyskolen BI
Helsedirektoratet
Holte AS
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Industri Energi
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Isolasjonsprodusentenes forening
Justervesenet
Jøtul AS
Konkurransetilsynet
KS
Kystdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen for Romanifolket
Landsorganisasjonen i Norge
Larkollen Camping
Longyearbyen lokalstyre
Lyngdal Bibelcamp
Lærdal Ferie- og fritidspark
Maskinentreprenørenes Forbund
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Mikkelparken Ferietun
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Miljøstiftelsen ZERO
Moysand Camping
Multiconsult AS
NAF Camp
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Natur og Ungdom
Nettverk for forurenset grunn og sedimenter
NHO Reiseliv
Nilan Norge AS
NKF-byggesak
Norconsult AS
Nordlandsforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Bygg- og eiendomsforening
Norges Byggmesterforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsjø Ferieland
Norsk Anleggsgartnermesterlag
Norsk Bioenergiforening
Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC)
Norsk Brannvern forening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Eiendom
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Form
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk Institutt for vannforskning
Norsk Klimaskjerm
Norsk Laft
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Pensjonistforbund
Norsk solenergiforening
Norsk Teknologi
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Vann
Norsk Varme
Norsk varmepumpeforening
Norsk varmeteknisk forening
Norsk vindenergiforening
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Energibrukeres forening
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
Norske Landskapsarkitekters Forening
Norske Murmestres Landsforening
Norske trevarer
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon
OsloMet
PEAB Norge
Pensjonistforbundet
Pluscamp
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Rørentreprenørene Norge
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger
Sametinget
SINTEF Byggforsk
SINTEF Energiforskning
Sivilombudsmannen
Skittenelv Camping
Standard Norge
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Statsskog
Stiftelsen Rogalandsforskning
Stolpestad Camping
Sysselmannen på Svalbard
Taternes Landsforening
Teknisk ukeblad
Teknisk-naturvitenskapelig forening
Tekniske foreningers servicekontor
Teknologisk institutt
Treindustrien
Turistforeningen
Unge funksjonshemmede
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
Verdens Naturfond
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Østlandsforskning