Høring - midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fremmer forslag om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet. Ordningen er nærmere omtalt i Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021). Formålet er å avhjelpe den krevende situasjonen foretak står i og opprettholde produksjonen i foretak som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, til tross for strenge karanteneregler som følge av koronavirusutbruddet og smitteverntiltak i Norge. Den forkortede høringsfristen skyldes behovet for at tilskuddsordningen blir operativ så fort som mulig.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2020

Adresseliste, åpen høring

 

Arbeidstilsynet

Postboks 4720 Torgarden

7468 Trondheim

post@arbeidstilsynet.no

Brønnøysundregistrene

Postboks 900

8910 Brønnøysund

 

Byggenæringens Landsforening

Postboks 7187 Majorstuen

0307 Oslo

firmapost@bnl.no

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg

Postboks 5485 Majorstuen

0305 Oslo

firmapost@eba.no

Fiskebåt

Røysegata 15

6003 Ålesund

fiskebat@fiskebat.no 

Kystrederiene

Postboks 2020 Nordnes

5817 Bergen

firmapost@kystrederiene.no

Landsorganisasjonen i Norge

Torggata 12

0181 Oslo

lo@lo.no

Maskinentreprenørenes forbund

Postboks 505 Sentrum

0105 Oslo

firmapost@mef.no

NHO

Postboks 5250

Majorstuen

0130 Oslo

firmapost@nho.no

NHO Mat og Drikke

Postboks 5469 Majorstuen

0305 Oslo

firmapost@nhomd.no

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135 Oslo

bondelaget@bondelaget.no

Norges Fiskarlag

Postboks 1233 Torggard

7462 Trondheim

fiskarlaget@fiskarlaget.no

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 Oslo

post@rederi.no 

Norsk Industri

Postboks 7072 Majorstuen

0306 Oslo

post@norskindustri.no

Norsk Olje og Gass

Postboks 8065

4068 Stavanger

postmottak@norog.no

Regnskap Norge

Postboks 99 Sentrum

0101 Oslo

post@regnskapnorge.no

Revisorforeningen

Postboks 2914 Solli

0230 Oslo

post@revisorforeningen.no

Sjømat Norge

Postboks 5471 Majorstuen

0305 Oslo

firmapost@sjomatnorge.no

Sjømatbedriftene

Postboks 639 Sentrum

7406 Trondheim

post@sjomatbedriftene.no

Virke

Boks 2900 Solli

0230 Oslo

info@virke.no