Høring - forslag til lov om statens kommisjon for partnerdrap

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om statens kommisjon for partnerdrap. Etableringen av en permanent partnerdraps-kommisjon ble foreslått som tiltak av partnerdrapsutvalget i NOU 2020: 17 Varslede drap? — Partnerdrapsutvalgets utredning.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.08.2024

Vår ref.: 24/2642

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om statens kommisjon for partnerdrap. Etableringen av en permanent partnerdraps-kommisjon ble foreslått som tiltak av partnerdrapsutvalget i NOU 2020: 17 Varslede drap? — Partnerdrapsutvalgets utredning.

Lovforslaget inneholder bestemmelser om kommisjonens formål, organisering og oppgaver, herunder om kommisjonens publisering av anonymiserte rapporter og tilrådninger. Det foreslås også bestemmelser om utlevering av taushetsbelagte opplysninger til kommisjonen, kommisjonens taushetsplikt og behandling av personopplysninger. Videre foreslås det enkelte saksbehandlingsregler for kommisjonens undersøkelser. 

Frist for å sende inn høringssvar er 15. august 2024.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

 

Birgitte Istad
avdelingsdirektør
                                                                          Marit Aarsland Loe
                                                                          rådgiver

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

 
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Sivilombudet

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

 

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Datatilsynet

Den rettsmedisinske kommisjon

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Erstatningsnemda for voldsofre

Familievernkontorene

Helsedirektoratet

Helseforetakene

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NAV

Utlendingsdirektoratet

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Sør-Øst

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Vest

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Nord

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Midt

Riksadvokaten

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalterne

Statsadvokatembetene

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Alternativ til vold

Amnesty International Norge

Den norske Helsingforskomité

Den norske kirke

Den norske legeforeningen

Den katolske kirke i Norge (DKKN)

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Dommerforeningen

Frelsesarmeen

Fritt ord

For Fangers Pårørende (FFP)

Gatejuristen

Hjelp meg stoppe volden

Hieronimus

Hovedorganisasjonen Virke

Human-etisk forbund

Islamsk råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten i Norge

Kvinnegruppa Ottar

Kommunene

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

MiRA-senteret

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nok.Norge og Nok.-sentrene

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Politilederlag i Parat

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Rettsmedisinsk Forening

Norsk sykepleierforbund

Norsk psykologforening

Norske kvinners sanitetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Pinsebevegelsen i Norge

PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon

Politiets fellesforbund

Politijuristene

Presteforeningen

PRO-senteret

Redd Barna

Reform – Ressurssenter for menn

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Rettspolitisk forening

Romsk råd

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Senter for seksuelt misbrukte menn

Statsadvokatenes forening

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stiftelsen Tryggere

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesenteret for kriminalutsatte (SKU)

Tannlegeforeningen

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Agder

Nord universitet

OsloMet – storbyuniversitetet

Universitetet i Sørøst-Norge

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

VID – vitenskapelige høgskole

Ansgar Høyskole

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Forsvarets høgskole

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Kristiania

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Lovisenberg Diakonale Høgskole

NLA Høgskolen

Oslo Nye Høyskole

Politihøgskolen

Sámi allskuvla/Samisk høgskole