Høringer

Høring Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.10.2020

Vår ref.: 20/4633

Høring - Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Med noen unntak for å gjenspeile den nye loven, foreslås det tilsvarende tilpasninger som i den midlertidige loven om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 kapittel 2. Det foreslås tilpasninger i reglene om opplæring i mottak, introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Forslag til ny integreringslov er ennå ikke behandlet i Stortinget. Med forbehold om Stortingets vedtak, skal integreringsloven etter planen tre i kraft 1. januar 2021 og det haster å få fremmet et lovforslag om tilpasninger i reglene. Det er derfor satt en kort høringsfrist. Fristen er fredag 23. oktober 2020. Høringen legges ut på regjeringen.no og er åpen for alle.  

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2741959

 

Med hilsen 

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                     Åste Haukvik Traen
                                                                                     rådgiver

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kompetanse Norge
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • KS
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid