Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene. Høringen gjelder følgelig åtte retningslinjer, én for hver utdanning. Kunnskapsdepartementet ber om at høringsinstansene gir tilbakemelding på retningslinjene ved å benytte lenken i høringsbrevet nedenfor.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2018

Vår ref.: 18/643

Høring - forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (RETHOS)

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene. Høringen gjelder følgelig åtte retningslinjer, én for hver utdanning.

Arbeidet med utvikling av nye retningslinjer er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem med hjemmel i universitets- og høyskoleloven. Det nye styringssystemet har som mål at brukerne, helse- og velferdstjenestene og sektormyndighetene det utdannes til, får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

Det er nedsatt en programgruppe for hver utdanning, som nå fremmer forslag til og senere skal revidere retningslinjer. Programgruppene består av representanter fra utdanningene, helse- og velferdstjenestene, studentene og eventuelt forskningsmiljøer. Programgruppene har vært i dialog med relevante brukergrupper om retningslinjene.

BAKGRUNN
I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis, ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå.Det ble blant annet konkludert med behov for bedre styring og bedre mekanismer på nasjonalt nivå for å sikre at forventningene oppfylles.

FORSKRIFT OM FELLES RAMMEPLAN

Det er fastsatt en forskrift om felles rammeplan for alle grunnutdanningene innen helse- og sosialfagutdanningene.

Av forskriftens § 4 fremkommer det at det skal fastsettes nasjonale retningslinjer for de helse- og sosialfaglige utdanningene. Retningslinjene skal inneholde formålsbeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og krav til oppbygging av studiene for den enkelte utdanning. Retningslinjene kan også stille krav til praksisdelen av utdanningene.

Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon.

NASJONALE RETNINGSLINJER
Retningslinjene skal:

  • sikre helse- og velferdstjenestene og sektormyndighetene (på ulike nivåer) økt innflytelse på de helse- og sosialfaglige utdanningene
  • inkludere brukere og andre relevante aktører, som profesjonsorganisasjoner, i prosessen
  •  legge grunnlaget for et likeverdig samspill mellom universitets- og høyskolesektoren og helse- og velferdstjenestene
  •  ivareta universiteter og høyskolers faglige frihet med hensyn til metode og undervisningsformer

Retningslinjene skal utformes i tråd med:

  1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
  2.  Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
  3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
  4.  Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren
  5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk

Retningslinjene skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. De skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet.

HØRINGEN
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av den enkelte retningslinje, og om innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammen av en bachelorutdanning. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene.

Høringsinstansene står naturligvis fritt til å kommentere også andre sider ved de foreslåtte retningslinjene og det gis rom for fritekst både til de enkelte spørsmålene og generelt.

PRAKTISK
Denne høringen gjennomføres i den digitale løsningen Questback. Det er en høring for hver retningslinje. Det innebærer at det gis høringssvar per retningslinje.

Kunnskapsdepartementet viser til at det bør tas høyde for at det kan bli noen justeringer av retningslinjene som følge av innspill i løpet av høringsrunden.

I forbindelse med høringen, gjennomføres det høringskonferanse om forslag til nasjonale retningslinjer for de ovennevnte utdanningene den 9. mai 2018 på Scandic Airport Hotel. Invitasjon til konferansen er sendt ut, og vi minner om påmelding innen 21. april. Se for øvrig prosjektets nettside for informasjon om høringskonferansen: www.regjeringen.no/rethos.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne lenken: https://response.questback.com/kunnskapsdepartementet/hringfase1


Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

Høringsfristen er 1. august 2018.

 

 

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                            Berit Johnsen
                                                                           Avdelingsdirektør

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Anonyme Alkoholikere
Assistanse. Interesseforening for barn med synshemming
Foreningen for Digeorge syndrom
Pensjonistforbundet
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)
Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR)
Akershus fylkeskommune
Akershus universitetssykehus HF
A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling)
Aleris Medisinske Senter Strømmen
Aleris Røntgen Bergen
Aleris Røntgen Bodø
Aleris Røntgen Frogner
Aleris Røntgen Gjøvik
Aleris Røntgen Lillestrøm
Aleris Røntgen Oslo City
Aleris Røntgen Porsgrunn
Aleris Røntgen Sandvika
Aleris Røntgen Sarpsborg
Aleris Røntgen Stavanger
Aleris Røntgen Tromsø
Aleris Røntgen Trondheim
Aleris Sykehus Bodø
Aleris Sykehus Colosseum Stavanger
Aleris Sykehus Colosseum-Nobel
Aleris Sykehus Drammen
Aleris Sykehus Frogner
Aleris Sykehus Hinna Park
Aleris Sykehus Kristiansand
Aleris Sykehus Marken
Aleris Sykehus Nesttun
Aleris Sykehus og Røntgen Agder
Aleris Sykehus Rosenborgklinikken
Aleris Sykehus Solsiden
Aleris Sykehus Tromsø
Aleris Ålesund
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Bergen
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Tromsø
Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Trondheim
ALS Norsk støttegruppe
Amathea (rådgiving for uplanlagte gravide)
Ammehjelpen
ANANKE - Norsk OCD forening
Angstringen
Antirasistisk senter
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Association of Norwegian Students Abroad
Atferdssenteret
Atlantis Medisinske Høgskole
Audiografforbundet
Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Aust-agder Barne- og ungdomsråd (AABUR)
Aust-Agder fylkeskommune
Autismeforeningen i Norge
BAR - Barn av rusmisbrukere
Barne- og likestillingsdepartementet
ungdoms- og familiedirektoratet Barne-
Barnekreftforeningen
Barneombudet
Bipolarforeningen Norge
Blodkreftforeningen
Blærekreftforeningen
Blå Kors Borgestadklinikken
Blå Kors Norge
Blålys (landsforeningen for seksuelt misbrukte)
Brystkreftforeningen
Bufetat Midt-Norge
Bufetat Nord
Bufetat Sør
Bufetat Vest
Bufetat Øst
Buskerud fylkeskommune
By- og regionforskningsinstituttet NIBR
CarciNor –(for personer med nevroendokrin kreft)
Cerebral Parese-Foreningen
Delta
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske PKU-forening
Den norske tannlegeforening
Diabetesforbundet
Diakonhjemmet Sykehus
Dysleksi Norge
Endometrioseforening
Fagforbundet
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Fellesorganisasjonen
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkssykehuset HF
Folkehelseinstituttet
Forandringsfabrikken
Forbundet mot Rusgift
Forbundet Tenner og Helse
Foreningen for barnepalliasjon - FFB
Foreningen for Blødere i Norge
Foreningen for el-overfølsomme
Foreningen for Fangers Pårørende
Foreningen for Fragilt X-syndrom
Foreningen for Gynekologisk Kreftrammede (Gynkreftforeningen)
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for intensiv stimulering av hjerneskadde
Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Foreningen for muskelsyke
Foreningen for Søvnsykdommer
Foreningen Norges døvblinde
Forsvarsdepartementet
Forum for barnekonvensjon
Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesråd for funksjonshemmede - Akershus
Fylkesråd for funksjonshemmede - Aust-Agder
Fylkesråd for funksjonshemmede - Buskerud
Fylkesråd for funksjonshemmede - Finnmark
Fylkesråd for funksjonshemmede - Hedmark
Fylkesråd for funksjonshemmede - Hordaland
Fylkesråd for funksjonshemmede - Møre og Romsdal
Fylkesråd for funksjonshemmede - Nordland
Fylkesråd for funksjonshemmede - Oppland
Fylkesråd for funksjonshemmede - Rogaland
Fylkesråd for funksjonshemmede - Sogn og Fjordane
Fylkesråd for funksjonshemmede - Telemark
Fylkesråd for funksjonshemmede - Troms
Fylkesråd for funksjonshemmede - Trøndelag
Fylkesråd for funksjonshemmede - Vest-Agder
Fylkesråd for funksjonshemmede - Vestfold
Fylkesråd for funksjonshemmede - Østfold
Fylkesråd for funksjonshemmede Oslo
Handikappede barns foreldreforening
Haraldsplass Diakonale Sykehus
HBRSU - Landsforeningen for transkjønnete
Hedmark fylkeskommune
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Stavanger HF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Helseutvalget
HivNorge
Hjernesvulstforeningen
Hordaland barne- og ungdomsråd
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Hørselshemmedes Landsforbund
Iktyoseforeningen i Norge
Innovasjon Norge
Innvandrernes landsorganisasjon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Interesseforeningen for LMBB-syndrom
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Justis- og beredskapsdepartementet
Kirkens bymisjon
Klima- og miljødepartementet
Klinerfelterforeningen i Norge
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Knappenforeningen- for barn med spise- og ernæringsproblemer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
Kompetansenettverk for kvalitet i Barnevern
Kompetansesenter - Rus
Kreftforeningen
KREM (Kreativt og mangfoldig arbeidsliv)
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
KS
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsforbundet for Utviklingshemmede og deres pårørende
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for amputerte
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager
Landsforeningen for nakkeskadde
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Overvektige
Landsforeningen for polioskadde
Landsforeningen for Prader Willi syndrom
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Landsforeningen for ryggmargsskadde
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen uventet barnedød
støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner Landsforeningen We shall overcome
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen for Romanifolket
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
LAR-Nett Norge
Leppe- ganespalte Foreningen
Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Leverforeningen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lovisenberg diakonale høgskole
Lovisenberg Diakonale Sykehus
LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)
Lungekreftforeningen
Lymfekreftforeningen
Lærernes Yrkesforbund
M.E. Nettverket i Norge
MARBORG (brukerorganisasjon på rusfeltet)
Marfanforeningen
Mental Helse
Mental helse ungdom
MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Momentum Protesebrukerforeningen
Morbus Addison Forening
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Munn- og halskreftforeningen
Møre og Romsdal fylkeskommune
NA (Anonyme Narkomane)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt forbund for folk i LAR
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
NOFUS (urologiske sykdommer)
Nord universitet
Nordland Barne- og ungdomsråd (NOBUR)
Nordland fylkeskommune
Nordlandssykehuset HF
Norges Astma- og allergiforbund
Norges barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges ME-forening
Norges Migreneforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Optikerforbund
Norges Parkinsonsforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges Whiplash Forbund (for personer som har blitt skadet i trafikkulykker)
NORILCO(Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte)
Norsk barnelegeforening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Craniofacial Forening
Norsk CRPS-Forening
Norsk Cøliakiforening
Norsk Dysmeliforening
Norsk Dyspraksiforening
Norsk dystoniforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for Analatresi
Norsk forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom
Norsk Forening for Nevrofibromatose
Norsk forening for osteogenesis imperfecta
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for Rett syndrom
Norsk forening for slagrammede
Norsk forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapiforbund
Norsk glaukomforening
Norsk Hemokromatoseforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Innvandrerforum
velferd og aldring Norsk institutt for forskning om oppvekst
Norsk Interesseforening for kortvokste
Norsk interesseforening for stamme
Norsk intravenøsforening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Lymfødemforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk nettverk for downs syndrom
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk osteoporoseforening
Norsk palliativforening
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Porfyriforening
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk sarkoidose Forening
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk tjenestemannslag
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptisters Forening
Norske Samers Riksforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Organisasjon mot offentlig diskriminering
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet storbyuniversitetet
Parat Helse
Pasient- og brukarombodet i Hordaland
Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal
Pasient- og brukarombodet i Rogaland
Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
Pasient- og brukerombudet i Agder
Pasient- og brukerombudet i Buskerud
Pasient- og brukerombudet i Finnmark
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Pasient- og brukerombudet i Nordland
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo
Pasient- og brukerombudet i Telemark
Pasient- og brukerombudet i Troms
Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Pasient- og brukerombudet i Østfold
Politidirektoratet
Prematurforeningen
PRESS - Redd Barna Ungdom
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
ProLAR (Nasjonalt forbund for folk i LAR)
Prostatakreftforeningen
Proteinintoleranseforeningen
Pårørendealliansen
Redd Barna
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Ressurssenteret for omstilling i kommunene
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge
Retretten (interesseorganisasjon for rusmisbrukere)
RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
Rogaland fylkeskommune
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om spiseforstyrrelse
SAF (Synshemmede akademiker)
SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner)
Samarbeidsforum mot fattigdom
Sametinget
Samisk høgskole
Sekretariatet for konfliktrådene
Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger
Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)
Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sex og politikk
SINTEF Helse
Sivilombudsmannen
Sjukehusapoteka Vest HF
Sjukehusapotekene i Midt-Norge HF
Skeiv ungdom
Sogn og Fjordane fylkeskommune
St. Olavs Hospital HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i oslo
Stiftelsen Kirkens familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stoffskifteforbundet (STOFO)
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuspartner HF
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandet sykehus HF
Taternes Landsforening
Telemark fylkeskommune
Telemark ungdomsråd
Troms barne- og ungdomsråd
Troms fylkeskommune
Trøndelag Barne- og ungdomsråd
Turner Syndrom foreningen Norge
Tvillingforeldreforeningen
Ung Kreft – for unge kreftrammede og pårørende
Ungdom mot narkotika
Ungdom og Fritid
Ungdommens fylkesting - Buskerud fylkeskommune
Ungdommens Fylkesting - Hedmark fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Møre og Romsdal fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Oppland fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune
Ungdommens fylkesting (UFT) - Vest-Agder fylkeskommune
Ungdomspolitisk utvalg - Sogn og Fjordane
Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i Finnmark fylke
Unge duer
Unge funksjonshemmede
Unge funksjonshemmede
Uni research Helse
UNICEF Norge
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Velferdsalliansen
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold barne- og ungdomsråd
Vestfold fylkeskommune
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Voksne for barn
Wayback (stiftelse for straffedømte)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold Barne- og Ungdomsråd
Østfold fylkeskommune