Forsiden

Høring- Forslag til ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi og endringer i tiltakspengerforskriften

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi og endringer i tiltakspengeforskriften (nærmere regulering av oppfølgingstiltak «individuell jobbstøtte» mv.).

Status: På høring

Høringsfrist: 09.05.2023

Vår ref.: 23/616

De foreslåtte endringene innebærer følgende:

  • Dagens forskrift om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi gis et nytt navn hvor begrepet «oppfølgingstjenester» erstattes med «oppfølgingstiltak» for å tydeliggjøre at forskriften regulerer tiltak hjemlet i arbeidsmarkedsloven som skiller seg fra tjenester gitt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 4 tredje ledd.
  • Forskriften omstruktureres, slik at oppfølgingstiltakene reguleres i egne kapitler etter mønster fra tiltaksforskriften.
  • Oppfølgingstiltaket «individuell jobbstøtte» reguleres mer utfyllende i forskriften og det gis midlertidige regler for forsøksordningen «IPS ung». I tillegg utvides varigheten for deltakere i IPS ung som er under opplæring eller i utdanning, og personkretsen i forsøksordningen utvides også noe.
  • Reglene for oppfølgingstiltaket «arbeid med støtte» presiseres og personkretsen utvides til å omfatte personer som deltar i fag- og yrkesopplæring som opplæringstiltak etter tiltaksforskriften. I tillegg utvides varigheten på tiltaket for denne målgruppen.

Departementet foreslår også endringer i forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv. Forslaget innebærer at reglene om stønad til deltakere i oppfølgingstiltak i egenregi og reglene om stønad til deltakere i arbeidsmarkedstiltak samles i tiltakspengeforskriften.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. mai 2023.

Vi oppfordrer høringsinstansene til å videresende høringsbrevet til underliggende instanser eller andre relevante aktører.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

med hilsen 

Cathrine Opstad Sunde 

avdelingsdirektør 

Stefanie Pettersen 

utredningsleder 

Departementene 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Utdanningsdirektoratet

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS)

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Akademikerne

Arbeid og inkludering

Arbeidsgiverforeningen Spekter

ASVL - Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter

Den norske legeforening

Fellesorganisasjonen

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunesektorens organisasjon KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk psykiatrisk forening

Norsk psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Næringslivets hovedorganisasjon

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Mental Helse

RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner

Unge Funksjonshemmede