Høring — forslag til ny forskrift vedrørende jordbruksfradrag, herunder kostnader ved produksjon av biobrensel

Resultat: Ny §§ 8-1-10 - 8-1-13 i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 mv. til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/250 jol

19.10.04

Høring – forslag til ny forskrift vedrørende jordbruksfradrag, herunder kostnader ved produksjon av biobrensel

Vedlagt følger høringsnotat vedrørende overnevnte. På bakgrunn av at sjablonreglene for beregning av kostnader ved vedproduksjon skal gjelde for inntektsåret 2004 er det nødvendig at frist for bemerkninger settes til seks uker.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f
avdelingsdirektør

Jan-Ola Larsen
seniorrådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Landbruksdepartementet
Skattedirektoratet
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Skogeierforbund
Norsk Skogbruksforening