Høring- forslag til ny rettshjelpforskrift, endringer i salærforskriften og enkelte andre forskrifter og forslag til mindre endringer i tvangsfullbyrdelsesloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny rettshjelpforskrift mv. Forslaget følger i hovedsak opp Stortingets vedtakelse av endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving) som ble vedtatt i desember 2023.

Status: På høring

Høringsfrist: 26.08.2024

Vår ref.: 24/2640

Høring- forslag til ny rettshjelpforskrift, endringer i salærforskriften og enkelte andre forskrifter og forslag til mindre endringer i tvangsfullbyrdelsesloven  


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til ny rettshjelpforskrift, endringer i salærforskriften og enkelte andre forskrifter og forslag til mindre endringer i tvangsfullbyrdelsesloven.

Forslagene i høringsnotatet er delt i tre deler:

1. Hoveddelen gjelder forslag til ny rettshjelpforskrift og er en oppfølging av Lov 20. desember 2023 nr. 109 om endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving) (høringsnotatet del II). Loven ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2023 og sanksjonert i statsråd 20. desember 2023. Den nye modellen for økonomisk behovsprøving vil gjøre at flere får tilgang på offentlig støttet rettshjelp. Lovendringene og den nye forskriften kan ikke tre i kraft før en digital løsning for søknader, som er under utvikling, er på plass.

Forslaget til ny rettshjelpforskrift inneholder blant annet nærmere regler om fastsetting av betalingsevnen og egenandelen, samt innsending og behandling av søknader om fri rettshjelp. I tillegg videreføres enkelte bestemmelser fra rettshjelpforskriften 2005 med noen språklige og strukturelle endringer.

2. Den neste delen i høringsnotatet gjelder enkelte endringer i salærforskriften (høringsnotatet del III). Disse er ikke en oppfølging av endringene i rettshjelploven.

3. Den siste delen gjelder nødvendige justeringer som følge av at rettshjelperordningen opphører når advokatloven settes i kraft (høringsnotatet del IV).

Frist for å sende inn høringssvar er 26. august 2024.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Gunhild Sletmoen
avdelingsdirektør

Linn Krogsveen
departementsrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Arbeidsretten
Jordskifterettene
Utmarksdomstolen for Finnmark

Advokatbevillingsnemnden
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region Midt-Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region nord
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region sør
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region vest
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region øst
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon
Barneverns- og helsenemndene
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST)
Digitaliseringsdirektoratet
Disiplinærnemnden for advokater
Diskrimineringsnemnda
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Finnmarkskommisjonen
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fri rettshjelp – Oslo kommune
Generaladvokaten
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Innstillingsrådet for dommere
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Konkurransetilsynet
Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget)
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kripos
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Longyearbyen lokalstyre
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges forskningsråd
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Pasient- og brukerombudene
Pasientskadenemnda
Personvernnemda
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politihøgskolen
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regelrådet for næringslivet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene (SFK)
Sentralenheten barneverns- og helsenemnda
Sivil klareringsmyndighet
Skattedirektoratet
Skatteetaten divisjon innkreving (Statens innkrevingssentral)
Spesialenheten for politisaker
Språkrådet
Statens barnehus
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsadvokatembetene
Statsforvalterne
Sysselmesteren på Svalbard
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsutvalget for dommere
Trygderetten
Universitetene
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Økokrim
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og
     sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet)
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Fylkeskommunene
Kommunene

AAP-aksjonen
Advokatforeningen
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen (AFFO)
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aurora interesseorganisasjon for psykisk helse
Borgerrettighetsstiftelsen Stopp diskrimineringen
Caritas Norge
Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge)
Den norske dommerforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
DIXI Ressurssenter mot voldtekt
Dommerfullmektigforeningen
Eiendom Norge
Fagforbundet i Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finans Norge
Forandringsfabrikken kunnskapssenter
Foreningen 2 Foreldre (F2F)
Foreningen Ridderrennet
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frelsesarmeen
FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Gatejuristen
Gjeldsoffer-Alliansen
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights Alert - Norway
IKT-Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kreftforeningen
Krisesentersekretariatet
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen We Shall Overcome
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Leieboerforeningen
Likestillingssenteret
Likestillingssenteret KUN
MannsForum
Mediebedriftenes Landsforening
Mental Helse
MiRA-Senteret
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges handikapforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F)
Norges Røde Kors
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk barnevernsamband
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Innvandrerforum
Norsk Journalistlag
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tolkeforeningen
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen For Uføres rettigheter (OFUR)
Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Parat
Pensjonistforbundet
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Pressens faglige utvalg (PFU)
Pro Senteret, Velferdsetaten, Oslo kommune
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Rettshjelpsentralen
Rettspolitisk forening
Rettssenteret
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
ROSA
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner (SAFO)
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN)
Samerådet
Samfunnsviterne
Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger – Oslo (SEIF)
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen Kirkens Familievern
Stiftelsen SINTEF
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Tekna
Tolkeforbundet
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
UNIO Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Velferdsalliansen EAPN Norway
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)