Høring – forslag til nye EU-direktiver om produktansvar og erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold for skader forårsaket av kunstig intelligens

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til to nye direktiver om henholdsvis produktansvar (COM(2022) 495) og erstatningsansvar utenfor kontrakt forårsaket av kunstig intelligens (COM(2022) 496). I det vedlagte høringsnotatet redegjøres det kort for hovedinnholdet i direktivforslagene og forholdet til norsk rett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.04.2023

Vår ref.: 23/94

Høring – forslag til nye EU-direktiver om produktansvar og erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold for skader forårsaket av kunstig intelligens      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til to nye direktiver om henholdsvis produktansvar (COM(2022) 495) og erstatningsansvar utenfor kontrakt forårsaket av kunstig intelligens (COM(2022) 496). I det vedlagte høringsnotatet redegjøres det kort for hovedinnholdet i direktivforslagene og forholdet til norsk rett.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på innholdet i direktivforslagene og konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett.

Direktivforslagene følger vedlagt i engelsk og dansk språkutgave. Flere språkversjoner er tilgjengelig på www.eur-lex.eu.

Høringsfristen er 5. april 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen

Stian Fagernæs
lovrådgiver

John André Nebb Ek
rådgiver

Departementene

 

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Finanstilsynet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Konkurransetilsynet

Miljødirektoratet

Norges forskningsråd

Norsk pasientskadeerstatning

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Sivilombudet

 

Innovasjon Norge

 

AbbVie AS

Advokatforeningen

Bilimportørenes Landsforening

Codan Forsikring

Coop Norge SA

DNV Group AS

Elektronikk Industri Foreningen

Elektronisk Forpost Norge

Finans Norge

Finansklagenemda

Findus

Gjensidige

Hovedorganisasjonen Virke

If Forsikring

IKT Norge

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelansvarsforeningen

Markedsføringsforbundet

Merck Norge

Microsoft Norge

NHO

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

Novartis Norge AS

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Pfizer Norge

Rettspolitisk forening

Roche Norge

SpareBank 1

Storebrand

Telenor

Telia Norge

Tietoevry

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet