Høring - Forslag til nye regler ved arv av fiskefartøy, generasjonsskifte i fiskebåtrederi og for gjenlevende ektefelle i uskiftet bo (Deltakerloven § 7)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Forslag til nye regler ved arv av fiskefartøy, generasjonsskifte i fiskebåtrederi og for gjenlevende ektefelle i uskiftet bo (Deltakerloven § 7)

Deltakerloven § 7 – forslag om nye regler ved arv av fiskefartøy, generasjonsskifte i fiskebåtrederi og for gjenlevende ektefelle i uskiftet bo

Deltakerloven – lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst – fastsetter i § 4 at et fartøy ikke kan nyttes til ervervsmessig fiske uten at det er gitt ervervstillatelse.

Loven krever at visse vilkår knyttet til eierens person er oppfylt, før det kan gis slik tillatelse. Et av disse vilkårene er at eieren, eller majoritetseieren i selskap eller sammenslutning som eier fiskefartøy, skal ha drevet ervervsmessig fiske eller fangst på eller med norsk fartøy i minst tre av de siste fem årene. Loven har en særregel om midlertidig tillatelse når et fartøy overtas ved arv, men regulerer for øvrig ikke generasjonsskifte eller den situasjon som oppstår når et fiskefartøy inngår i et bo og gjenlevende ektefelle sitter i uskiftet bo.

Eierskapsutvalget har i NOU 2002:13 foreslått lovendringer i denne forbindelse. Utvalgets vurderinger og forslag er tatt inn i vedlagte høringsnotat, og departementet ber om høringsinstansenes uttalelse til dette og til departementets kommentarer og tilleggsforslag.

Eierskapsutvalgets innstilling er tilgjengelig i sin helhet på departementets nettside, under adressen www.dep.no/fid, menyvalget ”Publikasjoner” og deretter ”Utredninger”. Vedlagte høringsnotat vil også bli tilgjengelig på nettsiden, under menyvalget ”Aktuelt” og ”Høringssaker”.

Høringsfrist er satt til 30. september 2003

Med hilsen

Johán H. Williams
ekspedisjonssjef

Vidar Landmark
seniorrådgiver

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Fylkeskommunene

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Norges Fiskarkvinnelag

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening