Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring et forslag til gjennomføring av direktiv 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (åpne data-direktivet) i norsk rett. Åpne data-direktivet erstatter det tidligere viderebruksdirektivet med endringsdirektiv, som er gjennomført i offenleglova og -forskrifta.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.07.2022

Vår ref.: 22/1910

Formålet med direktivet

Formålet med dette regelverket er å fremme bruken av offentlige data og å stimulere til innovasjon av produkter og tjenester. Direktivet fastsetter et sett med minimumsregler for viderebruk, og ordninger for å fremme slik viderebruk. Endringene bidrar også til å tilpasse direktivet til den teknologiske utviklingen, og bringer samtidig den rettslige rammen à jour med utviklingen innen digitale teknologier, eksempelvis kunstig intelligens.

Hovedinnholdet i høringsnotatet

Flere av endringene i det nye åpne data-direktivet følger allerede av offenleglova med forskrift. Eksempelvis gjelder det åpne data-direktivets utvidelse av virkeområde til å omfatte noen offentlige foretak innen forsynings- og transportsektoren, og også offentlig finansierte forskningsdata. Selv om disse er omfattet av virkeområdet i dagens offentleglov, er det likevel behov for justeringer i offentlegforskrifta, da åpne data-direktivet har etablert enkelte særregler for noen typer dokumenter (data), som eksempelvis forskningsdata.

Andre typer av informasjon (data), som direktivet innfører særregler for, er dynamiske data og såkalte datasett med høy verdi. Høringsnotatet omhandler derfor også forslag til lov- og forskriftsendringer som etablerer slike særregler. For dynamiske data foreslås det å innføre en ny definisjon av slike data samt særregler om hvordan slike data skal gjøres tilgjengelig.

For datasett med høy verdi foreslås det å innføre særregler som både angår muligheten til å ta betalt for slike data, men også for hvordan informasjonen (dataene) skal gjøres tilgjengelig (leveringskrav).

Hvilke datasett som skal anses som datasett med høy verdi, skal fastsettes ved gjennomføringsrettsakt i EU. Denne er forsinket, men EU-kommisjonen har signalisert vedtakelse i løpet av året. Det foreslås at Kongen kan gi forskrift om hvilke datasett som har høy verdi.

Høringsnotatet foreslår på bakgrunn av endringer i åpne data-direktivet endrede betalingssatser for tilgang til offentlig informasjon (data) som det kan tas betalt for. Det foreslås bl.a. at kostnader knyttet til anonymisering av personopplysninger, og tiltak som treffes for å verne kommersielt fortrolige opplysninger, kan tas med i beregningsgrunnlaget der det er relevant, men da  begrenset til kostnader som går utover organets ordinære arbeid. Adgangen til å ta betaling for anonymisering, der det er relevant, vil gjelde alle virksomheter som er omfattet av offentleglova.

Det foreslås også å endre betalingssatsene for geodata og eiendomsinformasjon regulert i offentlegforskrifta § 4 femte ledd. Det nye direktivet innskjerper satsene for offentlige organer uten inntjeningskrav, og det foreslås derfor at betalingssatsene for slike organer endres slik at inntektene ikke kan overstige de faktiske kostnadene ved reproduksjon og formidling av informasjon, samt anonymisering dersom det er relevant. Forslaget innebærer en innsnevring av hvilke kostnader som omfattes av marginalkostbegrepet etter offentlegforskrifta § 4 femte ledd der det ikke foreligger inntjeningskrav. Berørte organer bes om mulig å gjøre rede for ev. virkninger av en slik endring.

Det understrekes at implementeringen i norsk rett skal følge de ordinære reglene for implementering av EU-regelverk i tråd med utredningsinstruksen, og skje på ordinær måte med vedtak i EØS-komiteen. Prosessen innebærer en mulighet for tilpasningstekst, men det vil etter vår vurdering bli svært vanskelig å få gjennomslag for en tilpasning når det gjelder grunnlag for gebyrer. EU ønsker med denne reguleringen en harmonisering av slike gebyrsatser på tvers av landene.

Offentlige organer med inntjeningskrav etter offentlegforskrifta § 4 sjette ledd vil etter forslaget bare kunne kreve betalt for datasett med såkalt høy verdi i en overgangsperiode på to år fra ikrafttredelsen i Norge av den nevnte gjennomføringsrettsakten. Det foreslås i tråd med direktivet at det skal publiseres en fullstendig liste på internett over offentlige organer som kan kreve betaling utover marginalkostnaden. Det gjøres oppmerksom på at denne bestemmelsen vil slå inn også for geodata etter § 4 femte ledd, dersom det foreligger inntjeningskrav.

Offentlig finansierte forskningsdata som faller inn under direktivets artikkel 10, skal være vederlagsfrie dersom de er offentliggjort av forskere, forskningsutøvende organisasjoner eller forskningsfinansierende organisasjoner gjennom ett sentralt datalager i institusjonen eller et emnebasert datalager, noe som gjenspeiles i forslaget.

Det nye direktivet presiserer at offentlige organer ikke skal kunne utøve sin rett som databaseprodusent etter artikkel 7 nr. 1 i direktiv 96/9/EF (databasedirektivet) til å hindre eller avgrense viderebruk utover de grensene som følger av det nye åpne data-direktivet. Dette er ikke ment å endre rettstilstanden, men departementet foreslår likevel at det tas inn en slik presisering i offenleglova § 7, men ber samtidig høringsinstansene om synspunkter på om presiseringen alternativt bør vurderes tatt inn i en annen lov.

Det gjøres oppmerksom på at høringsforslaget også omfatter andre mindre endringer enn de som er nevnt her.

Avklaringer og frist for tilbakemelding

For eventuelle spørsmål eller ytterligere avklaringer kan det tas kontakt med utredningsleder Espen Dennis Kristoffersen på edk@kdd.dep.no eller telefon 22 24 49 14 frem til 1. Juni. Deretter kan det tas kontakt med Baran Farsijani på baran.farsijani@kdd.dep.no eller telefon 22 24 72 22. Frist for tilbakemelding er mandag 5. juli 2022 kl. 15.

 

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Kommunal- distriktsdepartementet, fortrinnsvis på e-post til: postmottak@kdd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

 

Med hilsen

 

 

Katarina de Brisis (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Espen Dennis Kristoffersen

utredningsleder

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Advokatforeningen
Agder Vitenskapsakademi
Akademikerne
Alliansen
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Alver kommune
Ambita
Amedia
Amnesty International Norge
Andøy kommune
Ansgar Teknologiske Høyskole
Arbeiderpartiet
Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsretten
Aremark kommune
Arendal kommune
Arkitektur- og desinghøgskolen i Oslo
Arkivverket
Asker kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aurskog-Høland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Avinor AS
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bane NOR
Bardu kommune
ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) Barne-
Barneombudet
Beiarn kommune
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Bindal kommune
Bioteknologirådet
Birkenes kommune
Bjerkreim kommune
Bjørnafjorden kommune
Bodø kommune
Bokn kommune
Bremanger kommune
Brønnøy kommune
Brønnøysundregistrene
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
Chr. Michelsens Institutt
Datatilsynet
Deatnu - Tana kommune
Delta
Demokratene
Den norske kirke – Kirkerådet
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
DEP Arbeids- og inkluderingsdepartementet
DEP Barne- familiedepartementet
DEP Finansdepartementet
DEP Forsvarsdepartementet
DEP Helse- og omsorgsdepartementet
DEP Klima- og miljødepartementet
DEP Kommunal- og distriksdepartementet
DEP Kultur- og likestillingsdepartementet
DEP Kunnskapsdepartementet
DEP Landbruks- og matdepartementet
DEP Nærings- og fiskeridepartementet
DEP Olje- og energidepartementet
DEP Samferdselsdepartementet
DEP Statsministerens kontor
DEP Utenriksdepartementet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Digitaliseringsdirektoratet * tidligere DIFI
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet  *
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Disiplinærnemnda for advokater
Diskrimineringsnemnda
Domstoladministrasjonen
Dovre kommune
Drammen kommune
Drangedal kommune
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Eidfjord kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eigersund kommune
Elevorganisasjonen
Elverum kommune
Enebakk kommune
Engerdal kommune
Enova SF
Etne kommune
Etnedal kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes kommune
Fagforbundet
Fagpressen
Farsund kommune
Fauske - Fuossko kommune
Fedje kommune
Fellesforbundet
Finans Norge
Finansforbundet
Finanstilsynet
Finnmarkseiendommen
Finnmarkskommisjonen v/DA
Fiskeridirektoratet
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Fjord kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Folkeaksjonen nei til mer bompenger
Folkehelseinstituttet
Folldal kommune
Forbrukerklageutvalget *
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Forskerforbundet
Forskningsinstituttenes Fellesarena
Forsvaret
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsbygg
Fredrikstad kommune
Fredskorpset
Fremskrittspartiet
Fritjof Nansens Insitutt
Frogn kommune
Froland kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkeskommune; Agder
Fylkeskommune; Innlandet
Fylkeskommune; Møre og Romsdal
Fylkeskommune; Nordland
Fylkeskommune; Oslo
Fylkeskommune; Rogaland
Fylkeskommune; Toms og Finnmark
Fylkeskommune; Trøndelag
Fylkeskommune; Vestfold og Telemark
Fylkeskommune; Vestland
Fylkeskommune; Viken
Fyresdal kommune
Færder kommune
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Gamvik kommune
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
Gassnova SF
Gatejuristen - Kirkens Bymisjon
Gatejuristen i Bergen
Gatejuristen i Kristiansand
Gatejuristen i Stavanger
Gatejuristen i Tromsø
Gatejuristen i Trondheim
Gatejuristen i Tønsberg
Gatejuristen Innlandet
Gausdal kommune
Gildeskål kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune
Grane kommune
Gratangen kommune
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Gulen kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hadsel kommune
Halden kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest kommune
Hareid kommune
Harstad - Hárstták kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal kommune
Haugesund kommune
Havforskingsinstituttet
Heim kommune
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Helsepartiet
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hjartdal kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Horten kommune
Hovedorganisasjonen Virke
Hurdal kommune
Husbanken
Hustadvika kommune
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Hægebostad kommune
Høgskolen i Innlandet - Statlige høyskoler
Høgskolen i Østfold - Statlige høyskoler
Høgskolen Kristiania
Høgskulen for grøn utvikling
Høgskulen i Volda - Statlige høyskoler
Høgskulen på Vestlandet - Statlige høyskoler
Høyanger kommune
Høyesterett
Høylandet kommune
Høyre
Hå kommune
Ibestad kommune
IKT-Norge
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Indre Østfold kommune
Innovasjon Norge
Innstillingsrådet for dommere
Institutt for energiteknikk
Institutt for Journalistikk
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Iveland kommune
Jernbanedirektoratet
Jevnaker kommune
Jordskifterett - Agder jordskifterett
Jordskifterett - Finnmark jordskifterett
Jordskifterett - Haugaland og Sunnhordland jordskifterett
Jordskifterett - Helgeland jordskifterett
Jordskifterett - Hordaland jordskifterett
Jordskifterett - Lofoten og Vesterålen jordskifterett
Jordskifterett - Møre og Romsdal jordskifterett
Jordskifterett - Nord-Troms jordskifterett
Jordskifterett - Ofoten og Sør-Troms jordskifterett
Jordskifterett - Oslo og Østre Viken jordskifterett
Jordskifterett - Salten jordskifterett
Jordskifterett - Sogn og Fjordane jordskifterett
Jordskifterett - Sør-Rogaland jordskifterett
Jordskifterett - Telemark jordskifterett
Jordskifterett - Trøndelag jordskifterett
Jordskifterett - Vestfold jordskifterett
Jordskifterett - Vestre Innlandet jordskifterett
Jordskifterett - Vestre Viken jordskifterett
Jordskifterett - Østre Innlandet jordskifterett
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justervesenet
Kárášjohka - Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kartverket
Kinn kommune
Kirkens Bymisjon
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Klepp kommune
Kommunal rapport
Kompetanse Norge
Kongsberg kommune
Kongsvinger kommune
Konkurransetilsynet
Kragerø kommune
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kristelig Folkeparti
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Krødsherad kommune
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kulturrådet
Kunst i offentlige rom
Kvam herad
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kviteseid kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kystpartiet
Kystverket
Agder lagmannsrett Lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett Lagmannsrett
Eidsivating lagmannsrett Lagmannsrett
Frostating lagmannsrett Lagmannsrett
Gulating lagmannsrett Lagmannsrett
Hålogaland lagmannsrett Lagmannsrett
Landbruksdirektoratet
Landinfo
Landslaget for Lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Larvik kommune
Lebesby kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Lesja kommune
Levanger kommune
Liberalistene
Lier kommune
Lierne kommune
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lillehammer kommune
Lillesand kommune
Lillestrøm kommune
Lindesnes kommune
Loabák - Lavangen kommune
Lom kommune
Longyearbyen lokalstyre
Loppa kommune
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Lørenskog kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Marker kommune
Masfjorden kommune
Mattilsynet
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Melhus kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Midt-Telemark kommune
Miljødirektoratet
Miljøpartiet De Grønne
MiRA- Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes kommune
Moss kommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Nes kommune
Nesbyen kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune
Nissedal kommune
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Nittedal kommune
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nome kommune
NORAD
Nord Universitet - Universiteter
Nord-Aurdal kommune
Nord-Fron kommune
Nordkapp kommune
Nord-Odal kommune
Nordre Follo kommune
Nordre Land kommune
Nordreisa kommune
Nore og Uvdal kommune
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norges Geologiske undersøkelser
Norges Handikapforbund
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges Kommunistiske Parti
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Universiteter
Norges Røde Kors
Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU) - Universiteter
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk akkreditering
Norsk filminstitutt
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk Journalistlag
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Polarinstitutt
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk rikskringkasting - NRK
Norsk Romsenter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Notodden kommune
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Nærøysund kommune
Oljedirektoratet
Oppdal kommune
Orkland kommune
Os kommune
Osen kommune
Oslo kommune
OsloMet - storbyuniversitetet - Universiteter
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Partiet De Kristne
Pasient- og brukerombudet Buskerud
Pasient- og brukerombudet Finnmark
Pasient- og brukerombudet Hordaland
Pasient- og brukerombudet i Agder
Pasient- og brukerombudet i Innlandet
Pasient- og brukerombudet i Nordland
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
Pasient- og brukerombudet i Rogaland
Pasient- og brukerombudet i Sogn- og Fjordane
Pasient- og brukerombudet i Troms
Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Pasient- og brukerombudet i Østfold
Pasient- og brukerombudet Møre og Romsdal
Pasient- og brukerombudet Telemark
Pasient- og brukerombudet Trøndelag
Patentstyret
Pensjonistforbundet
Pensjonistpartiet
Petroleumstilsynet
Piratpartiet
Politidirektoratet (POD)
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune
Porsgrunn kommune
Private barnehagers Landsforbund
Rakkestad kommune
Rana kommune
Randaberg kommune
Rauma kommune
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokatembetet
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Rettspolitisk forening
Riksadvokatembetet
Riksantikvaren
Rikslønnsnemnda
Riksrevisjonen
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Risør kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Rødt
Rødøy kommune
Røros kommune
Røst kommune
Råde kommune
Den norske legeforening Rådet for taushetsplikt og forskning v/Helga Bysting
Raarvihke - Røyrvik kommune
Salangen kommune
Saltdal kommune
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sametinget
Samisk Høgskole - Statlige høyskoler
Samnanger kommune
Samordna opptak
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Schibsted Media
Sekretariatet for konfliktrådene
Sel kommune
Selbu kommune
Seljord kommune
Senja kommune
Senter for IKT i utdanning
Senter for internasjonalisering av utdanning
Senterpartiet
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sigdal kommune
Siljan kommune
Sirdal kommune
Siva SF
Sivil klareringsmyndighet
Sivilombudet
Sjøfartsdirektoratet
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
Skatteetaten / Skattedirektoratet
Skaun kommune
Skien kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
SMB Norge (tidligere Bedriftsforbundet)
Smøla kommune
Snåase - Snåsa kommune
Sogndal kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
Sortland kommune
Spesialenheten for politisaker (alle høringer)
Språkrådet
Stad kommune
Stange kommune
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens havarikommisjon
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens jerbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens sivilrettsforvaltning
Statens strålevern
Vegdirektoratet Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statnett SF
Statsbygg
Statsforvalteren - Sysselmesteren på Svalbard
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Toms og Finnmark
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Vestland
Statskog SF
Stavanger kommune
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Stord kommune
Stor-Elvdal kommune
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sunndal kommune
Sunnfjord kommune
Surnadal kommune
SV - Sosialistisk Venstreparti
Sveio kommune
Sykkylven kommune
Sysselmesteren på Svalbard
Sømna kommune
Søndre Land kommune
Sør-Aurdal kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsutvalget for dommere
Time kommune
Agder Tingrett
Buskerud Tingrett
Follo og nordre Østfold Tingrett
Haugaland og Sunnhordland Tingrett
Helgeland Tingrett
Hordaland Tingrett
Indre og Østre Finnmark Tingrett
Midtre Hålogaland Tingrett
Møre og Romsdal Tingrett
Nord-Troms og Senja Tingrett
Oslo Tingrett
Ringerike, Asker og Bærum Tingrett
Romerike og Glåmdal Tingrett
Salten og Lofoten Tingrett
Sogn og Fjordane Tingrett
Søndre Østfold Tingrett
Sør-Rogaland Tingrett
Telemark Tingrett
Trøndelag Tingrett
Vestfold Tingrett
Vestre Finnmark Tingrett
Vestre Innlandet Tingrett
Tingrett; Østre Innlandet
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Tolletaten
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Trygderetten
Trysil kommune
Træna kommune
Tvedestrand kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker kommune
Ullensvang kommune
Ulstein kommune
Ulvik herad
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Universitetet i Tromsø
Unjárga - Nesseby kommune
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Utmarksdomstolen for Finnmark
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Valgdirektoratet
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Venstre
Verdal kommune
Vestby kommune
Vestnes kommune
Vestre Slidre kommune
Vestre Toten kommune
Vestvågøy kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Voksne for barn
Volda kommune
Voss herad
Vy gruppen AS
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågå kommune
Våler kommune
Våler kommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Øksnes kommune
Ørland kommune
Ørsta kommune
Østre Toten kommune
Øvre Eiker kommune
Øyer kommune
Øygarden kommune
Øystre Slidre kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Åmli kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Ås kommune
Åseral kommune
Åsnes kommune