Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/782 om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter

Høring av forslag til forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/782 av 29. april 2021 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser. De nye reglene skal blant annet sikre bedre informasjon og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2023

Vår ref.: 22/2193

Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/782 om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter

Samferdselsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/782 av 29. april 2021 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser. Den nye forordningen erstatter forordning 1371/2007 som er tatt inn i EØS-avtalen og gjelder som norsk rett. Den nye forordningen får virkning i EU fra 7. juni 2023. Forordningen er ansett å være EØS-rettslig relevant og akseptabel, og er 28. oktober 2022 tatt inn i EØS-avtalen. Departementet tar sikte på samtidig iverksettelse av det nye regelverket som EU-landene, dvs. 7. juni 2023. Se vedlagte høringsnotat og forskrift som gjennomfører forordningen.

Departementet tar ved gjennomføringen av den nye forordningen sikte på å videreføre en del ordninger som ble fastsatt ved gjennomføringen av 2007- forordningen:

  • Klageorganet skal fortsatt være Transportklagenemnda.
  • Håndhevingsmyndigheten etter forordningen skal fortsatt være Statens jernbanetilsyn.
  • Ettersom unntaksmulighetene for å snevre inn virkeområdet ikke ble benyttet ved gjennomføringen av tidligere forordning, er det ikke naturlig å innføre begrensninger i virkeområdet nå. Den vil dermed gjelde for jernbanereiser og jernbanetjenester på det nasjonale jernbanenettet.

Det er flere muligheter for medlemsstaten til å gi unntak og til å pålegge ytterligere plikter. Departementet oppfordrer høringsinstansene til å gi innspill på om det er ønskelig å benytte seg av dette mulighetsrommet ved nasjonal gjennomføring. Det gjelder særlig:

  • Rett til å kjøpe billett om bord uten ekstra kostnad.
  • Nærmere regulering av hvilke kommunikasjonsmidler man kan søke om refusjon eller erstatning fra jernbaneforetaket med.
  • Størrelse på erstatning som en prosentandel av billettprisen, utover forordningens minstekrav.
  • Krav til felles kontaktpunkt for personer med funksjonsnedsettelse og personer med nedsatt bevegelighet.

Departementet viser også til pågående høring fra EU-kommisjonen om en styrking av passasjerrettighetene på tvers av transportslagene: Travel - better protection for passengers and their rights (europa.eu) (ekstern peker).

Departementet ber om eventuelle innspill til høringen innen 10. februar 2023.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "Send inn høringssvar"). Ved helt særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på
e-post til postmottak@sd.dep.no - saksnummer må da oppgis.

Alle innspill og høringssvar er offentlige etter offentleglova og blir publisert på vår nettside regjeringen.no.

Med hilsen


Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)
avdelingsdirektør

Erik Syvertsen
underdirektør

 

Abelia

Agder fylkeskommune

Bane NOR SF

Entur AS

Flytoget AS

For Jernbane

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Go-Ahead Nordic

Hørselshemmedes Landsforbund

Innlandet fylkeskommune

Jernbanealliansen

Jernbanedirektoratet

Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening

Kollektivtrafikkforeningen

Landsorganisasjonen i Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune

NHO Logistikk og Transport

NHO Reiseliv

NHO Transport

Nordland fylkeskommune

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk lokomotivmannsforbund

Norsk Reiselivsforum

Norske tog AS

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Ruter AS

SJ AB

SJ Norge AS

Statens jernbanetilsyn

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Vygruppen AS