Høring Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling. Strategiens hovedfokus er den tidlige fasen av karrieren, særlig stipendiatstillingen, postdoktorstillingen og innstegsstillingen , og regelverk og virkemidler rettet inn mot dette

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.06.2021

Vår ref.: 21/2516

Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Som en oppfølging av rapporten "Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler" fra et utvalg ledet av prof. Arild Underdal, har regjeringen besluttet å legge fram en strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling som nå sendes på høring.

Underdal-utvalget fikk i oppgave å se på hele stillingsstrukturen ved universitetene og høyskolene. Høringen av utvalgets rapport viste at det ikke var grunnlag for å gå videre med utvalgets forslag til revidert stillingsstruktur. Det høringen derimot viste var at det var bred enighet blant høringsinstansene om at det er flere utfordiringer knyttet til den tidlige fasen av karrieren, særlig postdoktorstillingen. 

Strategien for forskerrekruttering og karriereutvikling tar derfor særlig tak i den tidlige fasen av forskerkarrieren og rekrutteringsstillingene som er hjemlet i forskrifter under universitets- og høyskoleloven. Det vil si stipendiatstillingen, postdoktorstillingen og stilling på innstegsvilkår.

Med strategien ønsker departementet både å videreutvikle virkemidlene rettet mot unge forskere og understøtte arbeidet som alt gjøres ved institusjonene.

En viktig del av strategiarbeidet har vært å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag om unge forskeres karriereveier. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU gjennomført en undersøkelse om doktorers karriereveier og en kartlegging av bruken av postdoktorstillingen. Kunnskapsgrunnlaget har vært viktig for utviklingen av innsatsområdene, tiltak og oppfølgingspunktene i strategien. I strategiarbeidet har Kunnskapsdepartementet også hatt gode diskusjoner om utfordringsbildet og innsatsområder med en referansegruppe med

medlemmer fra UH-institusjonene, Forskningsinstituttenes fellesarena, helseforetak, hovedsammenslutningene, Norges forskningsråd, Næringslivets Hovedorganisasjon, Akademiet for yngre forskere og Norsk studentorganisasjon.

Kunnskapsdepartementet ber om innspill til strategiens foreslåtte innsatsområder og tiltak. Strategien vil ferdigstilles etter høringsrunden.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2846294

Frist for høringsinnspill er 16. juni 2021.

 

 

Med hilsen

Bente Lie 
avdelingsdirektør                                                   Herdis Hølleland
                                                                                  seniorrådgiver

 • Akademiet for yngre forskere
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Akershus universitetssykehus
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Bibliotekarforbundet
 • Bjørknes høyskole
 • Chr. Michelsens Institutt
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Delta
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Det norske Diakonforbund
 • Det Norske Videnskaps-Akademi
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Econa
 • FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Fellesorganisasjonen
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Forskerforbundet
 • Forskningsinstituttenes Fellesarena
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Forsvarets høgskole
 • Fridtjof Nansens Institutt
 • Frischsenteret
 • GenØk - Senter for biosikkerhet
 • Handelshøyskolen BI
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Helse Stavanger Stavanger universitetssjukehus
 •  
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Innovasjon Norge
 • Institutt for energiteknikk
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Kompetanse Norge
 • Kreftregistret
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • KS
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Meteorologisk institutt
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Møreforskning
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Naturviterne
 • NLA Høgskolen
 • Nofima
 • Norce
 • Nord universitet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Nordlandsforskning
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges forskningsråd
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges Geotekniske Institutt
 • Norges Handelshøyskole
 •  
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff høyskole
 • NORSAR
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Norsk institutt for kulturminneforskning
 • Norsk institutt for luftforskning
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk lokalhistorisk instiutt
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • NORSUS
 • NOVA – OsloMet
 • NSKI Høyskole
 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo universitetssykehus
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Parat
 • Politihøgskolen
 • Presteforeningen
 • PRIO - Institutt for fredsforskning
 • Regelrådet for næringslivet
 • Riksrevisjonen
 • Ruralis
 • Sametinget
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Senter for klimaforskning
 • Simula Research Laboratory AS
 • Sintef Teknologiledelse /STEP
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • St. Olavs hospital Universitetssykehuset i Trondheim
 • STAFO
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Steinerhøyskolen
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Telemarksforskning
 • TISIP
 • Transportøkonomisk institutt
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Vestlandsforskning
 • Veterinærinstituttet
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Østlandsforskning