Høring — Høringsnotat om krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell

Høringsfrist 23. november 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 23.11.05

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200503488-/ASD

23.08.2005

Høringsnotat om krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lovendringer slik at personell som skal yte helse- og sosialtjenester til barn eller utviklingshemmede skal avkreves politiattest.

Høringsfrist: 23. november 2005.

Forslaget innebærer at politiattest skal avkreves ved tilbud om stilling i sosialtjenesten eller helsetjenesten, ved inngåelse av avtale etter kommunehelsetjenesteloven § 4-2 første ledd, tannhelsetjenesteloven § 4-1 første ledd og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, samt ved melding om helsepersonells åpning, overtagelse og inntreden i privat virksomhet. Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffeloven §§ 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 og 204a (seksuelle overgrep mot barn og barnepornografi).

Hensikten med forslaget er å forebygge seksuelle overgrep mot barn og utviklingshemmede.

Det foreslås at personell som er ilagt forelegg eller er dømt for nevnte overtredelser av straffeloven, skal være utelukket fra å arbeide med barn og utviklingshemmede.

Det foreslås også inntatt en hjemmel til å innhente fornyet politiattest dersom det foreligger en aktverdig grunn som berettiger slik utstedelse, for eksempel dersom det foreligger mistanke om at det er begått seksuelle overgrep mot et barn eller en utviklingshemmet etter at den forrige attesten ble lagt frem. Adgangen til å kreve fremlagt politiattest ved mistanke om straffbare seksuelle forhold mot barn eller utviklingshemmede foreslås også å omfatte personell som er i stilling ved lovens ikrafttredelse.

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet innen 23. november 2005 sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Merknader kan også sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside.

Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør

Anne Sofie von Düring
seniorrådgiver

Akademikerne
Ambulansehelsetjenesten KFO
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Axess sykehus og spesialistklinikk AS
Barneombudet
Barne-og ungdomsorganisasjoner
Barnevernsinstitusjoner
Barnevernets kompetansesentre
Barne-,ungdoms-og familieetaten
Barne-,ungdoms-og familiedirektoratet
Cerebral Parese-foreningen
Colosseumklinikken AS
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund
Drammen private sykehus
EEG-Laboratoriet AS
Fagforbundet
Famileterapi Instituttet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fosterhjemssentralene
Foreningen for hjertesyke barn
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS
Fylkesnemnder for sosiale saker
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Gynlab AS
Helsetjenestens Lederforbund
Helsetilsynet i fylkene
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
KFO
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/sos.fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Kristelige Legeforening
Norges Optikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norsk Thyreoideaforbund
Norsk Vernepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Organisasjonen Voksne for Barn
Omnia ASA
Private helseinstitusjoners landsforbund (PHL)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rådet for psykisk helse
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn
Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo
Utdanningsforbundet
Volvat Medisinske Senter AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening

Psykriatisk Transport Tjeneste (07.09.05)

Sykehuset i Vestfold HF (14.09.05)

Direktoratet for naturforvaltning (16.09.05) Ingen merknader

Justis- og politidepartementet (27.09.05)

Mandal kommune (27.09.05) Ingen merknader

Rikshospitalet Radiumhospitalet HF(26.09.05)

Støttesenteret for incest – Oslo (30.09.05)

Porsanger kommune (13.10.05)

Samferdselsdepartementet (13.10.05) Ingen merknader

Olje- og energidepartementet (14.10.05) Ingen merknader

Flekkefjord kommune (20.10.05)

Hordaland Statsadvokatembeter (19.10.05)

Finnøy kommune (25.10.05)

Ullensaker kommune (26.10.05) Ingen merknader

Statistisk Sentralbyrå (26.10.05) ingen merknader

Fagforbundet (01.11.05)

Norsk Helse- og Sosiallederlag (02.11.05)

Miljøverndepartementet (02.11.05) Ingen merknader

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (01.11.05)

Meråker kommune (04.11.05)

Helsetilsynet i Aust-Agder (04.11.05)

Høgskolen i Agder (03.11.05)

Akershus universitetssykehus HF (10.11.05)

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (10.11.05)

Den norske lægeforening (11.11.05)

Sosial- og helsedirektoratet (18.11.05)

Nærings- og handelsdepartementet (21.11.05)

Høgskolen i Østfold (18.11.05)

Datatilsynet (17.11.05)

Helsetilsynet i Oslo og Akershus (22.11.05)

Sykehuset Østfold HF (23.11.05) Ingen merknader

Helse Vest RHF (22.11.05)

Høgskolen i Akershus (21.11.05)

Universitetet i Tromsø (21.11.05)

Barne- og familiedepartementet (22.11.05)

Sykepleierutdanningens faglige lederforum (22.11.05)

Diakonissehjemmets Høgskole (21.11.05)

Høgskolen i Gjøvik (23.11.05)

Nasjonalt råd for psykologutdanning (23.11.05)

Porsgrunn kommune (23.11.05) Ingen merknader

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (21.11.05)

Stavanger kommune (23.11.05)

Helsetilsynet i Hordaland (23.11.05)

Barneombudet (23.11.05)

Kreftforeningen (17.11.05)

Norsk Psykologforening (18.11.05)

Høgskolen i Buskerud (22.11.05)

ULOBA (22.11.05)

Fylkesmannen i Hedmark (22.11.05)

Fylkesmannen i Vestfold (22.11.05)

Melhus kommune (21.11.05)

Odda kommune (23.11.05)

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (16.11.05)

Betanien diakonale høgskole (22.11.05)

Høgskolen i Stord/Haugesund (23.11.05)

Høgskolen i Tromsø (23.11.05) Ingen merknader

Norsk Sykepleierforbund (22.11.05)

Landbruks- og matdepartementet (22.11.05) Ingen merknader

Statens helsepersonellnemnd (21.11.05)

Nord-Trøndelag fylkeskommune (25.11.05)

Sykehuset Innlandet HF (23.11.05)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (24.11.05) Ingen kommentar

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (23.11.05)

Riksadvokaten (28.11.05)

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (25.11.05)

Vestfold fylkeskommune (29.11.05)

Den Norske Advokatforening (29.11.05)

Høgskolen i Sør-Trøndelag (14.11.05)

Helse Øst RHF (06.12.05)

Statens helsetilsyn (08.12.05)

Melhus kommune 2 (09.12.05)

Utenriksdepartementet (13.12.05) Ingen merknader

Arbeids- og sosialdepartementet (13.12.05)

Forsvarsdepartementet (16.12.05) Ingen merknader

Utdannings- og forskningsdepartementet (14.12.05)

Universitetet i Bergen (15.12.05)

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (21.11.05)

Til toppen