Høring - Innretning av legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om legemidler mv. (legemiddelloven), forskrift om grossistvirksomhet for legemidler (grossistforskriften) og forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.01.2023

Vår ref.: 22/3851

Departementet foreslår i høringen innretningen og forvaltningen av beredskapslagringen av legemidler til bruk i primærhelsetjenesten.

I høringen redegjøres det for roller og ansvar tillagt Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) innenfor legemiddelberedskapsfeltet i dag. Regjeringen har imidlertid ønsket en gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen. Det ble derfor etablert et prosjekt 26. august 2022 som vil gjennomgå organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen. I dette ligger også en gjennomgang av rolle- og ansvarsfordelingen mellom Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, og andre relevante etater og virksomheter, innen legemiddelberedskapsområdet. Prosjektet skal levere sin rapport til departementet innen 15. februar 2023. Det kan således komme endringer i roller og ansvar innenfor legemiddelberedskapsfeltet i etterkant av gjennomgangen av sentral helseforvaltning.

Høringsfristen er satt til 6. januar 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                       Katrine S. Edvardsen Espantaleón
                                                       underdirektør

 

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Apotekforeningen

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekergruppen

Datatilsynet

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Direktoratet for e-helse

Farma Norge

Farmasiet

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

KS

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Legemiddelparalellimportørforeningen

Nomvec AS 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

NMBU

NTNU, Det medisinske fakultet

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk helsenett SF

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

OsloMet – Fakultet for helsevitenskap

Regelrådet

Rådet for legeetikk

Statsforvalterne

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusapotekene Nord HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Sykehusinnkjøp HF – legemidler

TEKNA

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Norges arktiske universitet, Det helsevitenskaplige fakultet

Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Norges arktiske universitet, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (fiskerihøgskolen)