Høring - Innstilling fra ekspertutvalg for konkurranseutsatt sektor

Høringsfrist 15. juli 2003

Status: Under behandling

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/1391 Ø AF

11.04.2003

Innstilling fra ekspertutvalg for konkurranseutsatt sektor - høring

Ekspertutvalget som har vurdert utfordringer for konkurranseutsatt sektor (Holden II-utvalget) har avgitt sin innstilling. Innstillingen er et viktig bidrag for å skape en felles virkelighetsforståelse av hvilke utfordringer konkurranseutsatt sektor og lønnsdannelsen står overfor, og hvordan disse kan møtes av partene i arbeidslivet og myndighetene.

En ber om at uttalelse til innstillingen sendes Finansdepartementet innen 15. juli 2003. Utvalgets innstilling følger vedlagt.

Med hilsen

Øystein Olsen
ekspedisjonssjef

Are Forbord
underdirektør

Vedlegg: Utredning fra Ekspertutvalg

Høringsinstansene

Akademikerne
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helsedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Kredittilsynet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landbruksdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøverndepartementet
NAVO
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Ingeniørorganisasjon NITO
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo Børs
Oslo kommune
Politiets Fellesforbund
Samferdselsdepartementet
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon, Samfo
Sosialdepartementet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund