Høring om iverksetting av matrikkelen på Svalbard

Miljøverndepartementet sender med dette på høring spørsmålet om iverksetting av matrikkelen på Svalbard.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.12.2008

Vår ref.: 200803912-4/DH

Last ned brevet i pdf.

Miljøverndepartementet sender med dette på høring spørsmålet om iverksetting av matrikkelen på Svalbard.

Saken er av begrenset omfang. Det har også vært forberedende kontakt i saken, jf. brev fra Justisdepartementets til Miljøverndepartementet 6. november 2008 (ref: 200806966-M/INO).

Vi foreslår på denne bakgrunnen en kort høringsfrist, og ber derfor om svar innen 19. desember 2008.


1. Bakgrunn
Lov av 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven) har som formål å sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger. Et viktig element er etableringen av nytt offisielt eiendomsregister (matrikkelen) til erstatning for dagens grunneiendoms-, adresse- og bygningsregister (GAB-registeret). GAB-registeret mangler eiendomskart, og er i ferd med å bli teknisk foreldet. Matrikkelen er et moderne datasystem som også skal inneholde opplysninger om eiendomsgrensene.

På fastlandet skal matrikkelloven avløse lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). På Svalbard skal matrikkelloven avløse § 25 om myndighet til å holde kart- og delingsforretning på Svalbard i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard.

På fastlandet er kommunene allerede i ferd med å skifte ut GAB-systemet. Hjemmelen for dette er gitt i forskrift 9. februar 2007 nr. 151 om iverksetting av matrikkelen. Matrikkelloven er i den forbindelse satt delvis i kraft, jf. kgl.res. 5. februar 2007 nr. 150. Dette innebærer i utgangspunktet ikke noe mer enn at matrikkelen erstatter GAB og kommunens eiendomskartverk. All saksbehandling som ligger til grunn for føring av opplysninger i matrikkelen skal fortsatt skje etter delingslovens system. Det gjelder både grunneiendoms-, adresse- og bygningsdelen, og kartdelen. Føring av matrikkelen skal basere seg på data fra kart- og delingsforretninger mv. gjennomført etter bestemmelsene i delingsloven og tilhørende forskrifter. Kommunen skal fortsatt utarbeide målebrev etter reglene i delingsloven. Materielle bestemmelser om eiendomsregistrering følger således fremdeles delingslovens system.

De første kommunene gikk over til matrikkelen i november 2007. Etter planen skal de siste kommunene gå over i mars 2009. Arbeidet er godt i rute. Så langt har over 300 kommuner gått over til matrikkelen med godt resultat.

Statens kartverk har betydelige kostnader knyttet til driften av GAB-systemet ca. 1,1 mill. kr pr. måned så lenge GAB-systemet er i drift. Det er derfor viktig å kunne skru av GAB-systemet så fort som mulig. Det forutsetter at også Svalbard tar i bruk matrikkelen senest i løpet av mars 2009.

Etter Svalbardloven § 25 er det sysselmannen som er oppmålingsmyndighet på Svalbard. For Longyearbyen arealplanområde er myndigheten delegert til Longyearbyen lokalstyre, jf. forskrift 12. desember 2001 nr. 1405 om delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter lov om Svalbard § 25 første ledd, og forskrift 4. oktober 2004 nr. 1327 om delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter lov om Svalbard § 25 andre ledd.

GAB er ført på Svalbard siden 1997. Eiendomsdelen i GAB omfatter hele Svalbard med bruk av de fiktive kommunenumrene 2111 Spitsbergen og 2121 Bjørnøya. Bygningsdelen og adressedelen i GAB omfatter bare Longyearbyen. Digitale eiendomskartet (DEK) dekker i hovedsak bare Longyearbyen arealplanområde. Noen grenser i Svea og Isfjord Radio er også lagt inn.

I praksis utfører lokalstyrets personale alle saker på Svalbard. Sakene utføres i utgangspunktet etter de samme rutiner og standarder som gjelder for fastlandet slik de framkommer av forskrifter og veiledningsmateriell til delingsloven. Saker utenfor Longyearbyen utføres formelt på vegne av Sysselmannen.

Regnet fra 1. januar 2002 er det til sammen etablert noe over 360 nye eiendommer på Svalbard. Bare en hånfull saker gjelder området utenfor Longyearbyen arealplanområde. I tillegg er det i perioden gjennomført noe over 220 seksjoneringer, alle innenfor Longyearbyen arealplanområde. I samme periode er det registrert noe over 320 bygningssaker i GAB, alle innenfor Longyearbyen arealplanområde.

2. Forslag til overgangsordning
Miljøverndepartementet foreslår et opplegg for overgangsordningen som baserer seg på Svalbardloven § 25, og færrest mulig praktiske endringer i forhold til gjeldende ordninger. Det innebærer at lokalstyret fortsatt bør være oppmålingsmyndighet og registerfører for Longyearbyen. For øvrige deler av Svalbard innebærer det at Sysselmannen fortsatt er formell oppmålingsmyndighet og registerfører. Personalet ved lokalstyret kan fortsatt utføre det praktiske arbeidet og føre matrikkelen for Sysselmannen.

Miljøverndepartementet foreslår i tråd med dette delvis iverksetting av matrikkelloven også for Svalbard - uten at Svalbardloven § 25 oppheves. I den forbindelse er det nødvendig med noen mindre endringer i forskrift 9. februar 2007 nr. 151 om iverksetting av matrikkelen. Forslaget til slike endringer er gjengitt under. Endringene er vist med kursiv. Hjemmelen for endringen av forskriften vil være matrikkelloven §§ 2, 5a, 22, 30, 31, 32, 50 og 51.

3. Merknader til forslag om endring av forskrift 9. februar 2007 nr. 151 om iverksetting av matrikkelen
Iverksettingen av matrikkelen på Svalbard innebærer i utgangspunktet ikke noe mer enn at matrikkelen erstatter GAB. All saksbehandling som ligger til grunn for føring av opplysninger i matrikkelen skal fortsatt skje etter Svalbardloven § 25. Sysselmannen og lokalstyret skal herunder fortsatt gjennomføre alle kart- og delingsforretninger og utarbeide målebrev etter reglene i Svalbardloven § 25. Dokumentflyt og ansvarsdeling mellom henholdsvis Sysselmannen eller lokalstyret, og tinglysingsmyndigheten i saker som krever tinglysing, skjer uendret. Gebyr betales fortsatt med hjemmel i forskrift 4. oktober 2004 nr. 1327 om delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter lov om Svalbard § 25 andre ledd.

Til § 1 andre ledd. Bestemmelsen var rettet mot kommuner som drev forsøksordning med matrikkelen før det ordinære iverksettingsprosjektet startet opp. Bestemmelsen er ikke relevant for Svalbard, og har nå kun historisk betydning for fastlandet.

Til § 2. Krav om å føre et samlet eiendomskartkartverk for Svalbard vil som følge av iverksettingen, heretter være hjemlet i lov. Det eiendomskartverket som lokalstyret i dag fører for Svalbard, mangler en direkte lovhjemmel. Etter Miljøverndepartementets vurdering er det derfor ikke nødvendig å henvise til lokalstyrets eiendomskartverk i forskriften § 2.

Til § 4. Bestemmelsen er foreslått av Miljøverndepartementet i forbindelse med høring av ny matrikkelforskrift, jf. departementets høringsbrev 19. desember 2007, men er ikke vedtatt. Bestemmelsen har sammenheng med fullføringen av overføringen av data fra GAB og DEK for fastlandet. Bestemmelsen formaliserer visse sider ved det pågående overføringsarbeidet, jf. matrikkelloven § 51. Statens kartverk har utarbeidet en tidsplan for overføringen av data til matrikkelen. Statens kartverk kan i den forbindelse bestemme at overføringen skal skje i et antall etapper. Når kommunen sine data skal konverteres til matrikkelen vil de i en periode ikke ha mulighet til å føre opplysninger i GAB eller matrikkelen. Den enkelte kommune blir varslet i god tid før konverteringen skal skje i kommunen. Tilsvarende vil gjelde for lokalstyret. Departementet antar at det kan være hensiktsmessig å vedta bestemmelsen i sin helhet i forbindelse med endringene i forskriften som gjelder Svalbard.

4. Forslag til endring av forskrift 9. februar 2007 nr. 151 om iverksetting av matrikkelen
§ 1
Statens kartverk bestemmer når matrikkelen skal settes i verk for den enkelte kommune og for Svalbard. Der hvor matrikkelen er satt i verk, gjelder bestemmelsene i §§ 2 og 3.
Kommuner kan før iverksettingen etter avtale med Statens kartverk føre matrikkelen sammen med GAB-registeret og eiendomskart. Føringen skal skje etter bestemmelsen i § 3.

§ 2
Matrikkelen erstatter GAB-registeret og kommunens eiendomskart. Når det i lov eller forskrift direkte eller indirekte vises til GAB-registeret eller kommunens eiendomskartverk, skal bestemmelsen gjelde matrikkelen tilsvarende.

§ 3
Føring av opplysninger i matrikkelen skal følge instruks fastsatt av Statens kartverk. Lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) og lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 25, med tilhørende forskrifter, gjelder ellers henholdsvis så langt de passer.

§ 4
Statens kartverk bestemmer når kommunen skal overføre data fra kommunale grunneiendoms-, adresse- og bygningsregistre og digitale eiendomskart til matrikkelen, og på hvilken måte. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre.

5. Økonomiske konsekvenser
Konverteringen fra GAB og DEK til matrikkelen innebærer ingen vesentlige kostnader for staten eller lokalstyret.

En utsettelse av konverteringen etter at fastlandet er ferdigkonvertert, vil innebære ekstra driftskostnader på 1,1 mill kr pr. måned for Statens kartverk.


Med hilsen


Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

 Dag Høgvard
 fung. avdelingsdirektør

Kopi:
Norsk Polarinstitutt
Statens kartverk

Justis- og politidepartementet
Longyearbyen lokalstyre
Sysselmannen på Svalbard