Høring - utkast til endringer i kulturrådsloven

Det foreslås endringer som vil tydeliggjøre skillet mellom armlengdesoppgaver og direktoratsoppgaver ved å rendyrke kulturrådsloven som en lov om armlengdesorganet Kulturrådet. Videre foreslår departementet å gjøre bestemmelsene om oppnevning av rådet mer fleksible.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.12.2022

Vår ref.: 21/4122

Høring - utkast til endringer i kulturrådsloven

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 7. juni 2013 nr. 31 om Norsk kulturråd (kulturrådsloven).

I høringsnotatet foreslås endringer som vil tydeliggjøre skillet mellom armlengdesoppgaver og direktoratsoppgaver ved å rendyrke kulturrådsloven som en lov om armlengdesorganet Kulturrådet. Videre foreslår departementet å gjøre bestemmelsene om oppnevning av rådet mer fleksible.

Frist for å sende inn høringssvar er 16. desember 2022.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner osv.

Høringsuttalelser avgis digitalt. Klikk på «Send inn høringssvar».

Vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige uttalelser.

 

Med hilsen

Heidi Karlsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lars Brustad
fagdirektør

 

Agder fylkeskommune

Arkivverket

Creo - forbundet for kunst og kultur (MFO)

Danse- og teatersentrum

Den norske Forfatterforening

FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere

Forfatterforbundet

GramArt

Hovedorganisasjonen Virke

Innlandet fylkeskommune

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kulturforbundet

Kulturrom

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge

Kunst i offentlige rom - KORO

Kunstnernettverket

Music Norway

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonalbiblioteket

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Nordland fylkeskommune

Norges museumsforbund

NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

Norsk filminstitutt

Norsk Forfattersentrum

Norsk jazzforum

Norsk Komponistforening

Norsk kulturråd

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk teater- og orkesterforening

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Festivaler

Norske konsertarrangører

Norwegian Crafts

Office for Contemporary Art Norway

Oslo kommune

Riksteatret

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samisk Kunstnerråd

Språkrådet

Statens kunstnerstipend

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune