Høring - laksetildelingsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2005

Vår ref.: -

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Høring – utkast til forskrift om endring av kapittel 5 i forskrift om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner og lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften)

Innholdet i forslaget

Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette ut på høring forslag til ny § 23a i forskrift av 22.desember 2004 om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner og lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Forslaget inneholder bestemmelser knyttet til konsesjon for oppdrett av matfisk til utstillingsformål samt tildeling av konsesjoner til mindre anlegg uten ervervsmessig formål.

Oppdrett av matfisk til utstillingsformål

Etter bestemmelsen vil det kunne gis konsesjon for oppdrett av matfisk til utstillingsformål. For å opprettholde det ellers strenge tildelingsregimet for ordinære, kommersielle matfiskkonsesjoner legges det i første omgang opp til begrenset adgang til å søke om denne type konsesjoner i tilknytning til akvarievirksomhet. Kommersielle aktører innen havbruksnæringen vil dermed ikke kunne søke om visningskonsesjoner for å øke egen produksjonskapasitet – også selv om virksomhetene i perioder åpner for besøk av utenforstående på anleggene.

Departementet legger til grunn at tildeling av tillatelser ikke skal fungere som et alternativ til driftsstøtte til virksomhetene, men være begrunnet ut fra reelle visningsformål. En forutsetning for tildeling av denne type tillatelser vil være at publikum gis generell adgang til produksjonsfasilitetene.

Dette medfører at produksjonsenhetene vil måtte lokaliseres i umiddelbar nærhet til øvrig virksomhet. I den grad det viser seg vanskelig å skaffe egnede lokaliteter i slik nærhet for utnyttelse av hele produksjonskapasiteten, legges det opp til at deler av produksjonskapasiteten vil kunne benyttes på andre lokaliteter. Konsesjonsinnehaver må i så fall også sikre publikum adgang til disse lokalitetene.

Departementet legger til grunn at innføringen av maksimal tillatt biomasse som produksjonsavgrensning vinteren 2005 medfører at det kan tas i bruk merder m.v. av tilsvarende størrelse som brukes kommersielt i havbruksnæringen. Samtidig er det departementets syn at stående biomasse for tillatelse gitt for utstillingsformål ikke må tilsvare biomassen for kommersielle matfiskkonsesjoner. Konsesjoner kan derfor tildeles med inntil 500 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Konsesjoner til mindre anlegg uten ervervsmessig formål

Departementet forskriftsfastsetter samtidig dagens forvaltningspraksis der Fiskeridirektoratet er delegert myndighet til å tildele konsesjoner til mindre anlegg uten ervervsmessig formål i medhold av oppdrettsloven § 12 annet ledd. Maksimal konsesjonsbiomasse for disse tillatelsene settes til 195 tonn, men i samsvar med dagens praksis vil konsesjonsbiomassen også kunne settes lavere.

Tildeling av denne type konsesjoner vil etter departementets oppfatning kunne utgjøre et supplement til annen kunnskapsformidling vedrørende akvakulturnæringen, herunder tildeling av konsesjoner til undervisningsformål eller forskningsformål i medhold av laksetildelingsforskriften §§ 22 og 23.

Selv om oppdrettsloven ved årsskriftet erstattes av lov av 17. juni 2005 nr 79 om akvakultur (akvakulturloven), vil dette ventelig ikke medføre endringer i tildelingsregimet for denne type konsesjoner fordi akvakulturloven §§ 6 og 7 viderefører departementets fullmaktshjemler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget antas å kunne medføre et begrenset antall søknader til Fiskeridirektoratet, men antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser ut over dette.

Frist for merknader

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen tirsdag 23. august 2005.

Merknader kan sendes på e-post til marte.solberg@fkd.dep.no

Med hilsen

Astrid Holtan
fung. ekspedisjonssjef

Hans Jørgen Enger
rådgiver

Utkast til forskrift

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx 2005 i medhold av lov av 14.juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv. § 12.

I forskrift om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner og lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 2 annet ledd nr. 4 endres til:

4. oppdrett av matfisk til forsøks-, forsknings-, undervisnings- og utstillingsformål, eller

Kapitteloverskriften i kapittel 5 endres til:

Kapittel 5. Særskilt om konsesjon for oppdrett av matfisk til forsøks- forsknings-, undervisnings- og utstillingsformål

Ny § 23a skal lyde:

Konsesjon for oppdrett av matfisk til utstillingsformål kan gis til eller innehas av akvarievirksomheter.

Konsesjon for oppdrett av matfisk kan gis til mindre anlegg som etableres uten ervervsmessig formål.

Konsesjon etter første ledd avgrenses til en konsesjonsbiomasse på inntil 500 tonn. Konsesjon etter annet ledd avgrenses til en konsesjonsbiomasse på inntil 195 tonn.

Endringene trer i kraft straks.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Direktoratet for naturforvaltning

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Statens forurensningstilsyn

Innovasjon Norge

Fylkeskommunene

Sametinget

Akvaforsk

Fiskeriforskning

Havforskningsinstituttet

Norges forskningsråd

SINTEF fiskeri og havbruk

Statskonsult

Universitets- og høgskolerådet

Akvariet i Bergen

Lofotakvariet

Atlanterhavsparken i Ålesund

Polaria

Drøbak Akvarium

Risør akvarium

Sognefjord akvarium

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Norske sjømatbedrifters landsforening

NHO

Kommunenes Sentralforbund

LO v/ Fellesforbundet

Eksportutvalget for fisk

Norges Eksportråd

Bellona

Norges Naturvernforbund

WWF Norge

Norges Fiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Jeger- og fiskerforbund