Høring - merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester

Høring - forslag om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119).Resultat :Forskrift av 26.06.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/5065 TN

03.02.2003

Høring – forslag om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119)

Vedlagt følger departementets forslag om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119) med merknader. Forslaget går ut på at ytterligere fem former for alternativ behandling unntas fra merverdiavgift, i tillegg til akupunktur og homøopati som allerede er unntatt.

Endringen er en oppfølgning av Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) om lov om alternativ behandling av sykdom mv. og Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 – lovendringer.

Det vises til vedlagte utkast til forskrift samt merknader, når det gjelder den nærmere redegjørelse for endringen.

Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av dette brevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Departementet ber om eventuelle merknader til utkastet innen 31.03.03.

Med hilsen

Heidi Heggenes
avdelingsdirektør

Torunn Nordberg
rådgiver

Forskrift om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119)

1. Innledning

Helsetjenester er unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten på omsetning av tjenester, jf. merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 1. Rekkevidden av unntaket er nærmere beskrevet i lovforarbeidene. Om tjenesten utføres av autorisert personell og om tilbudet også gis av det offentlige helsevesen er framhevet som viktige momenter. Det er forutsatt at unntaksbestemmelsen skal praktiseres forholdsvis strengt.

Unntaket er nærmere avgrenset i forskrift 15. juni 2001 nr. 682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester (Forskrift nr. 119). I forskriften er foruten tjenester som er nærmere definert i helselovgivningen, også akupunktur og homøopati unntatt fra merverdiavgiftsplikten. Andre tjenester benevnt som alternativ behandling er i dag avgiftspliktige. Dette gjelder imidlertid ikke når de utøves av helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven.

2. Bakgrunn for forslaget

Autorisert/lisensiert helsepersonell er unntatt merverdiavgiftsplikt ved utøvelse av alternative behandlingsformer. Behandlere uten slik autorisasjon/lisens må, med unntak av akupunktur og homøopati, beregne merverdiavgift ved utøvelse av de samme behandlingsformene. Dette er uheldig og medfører ulik avgiftbehandling av like tjenester. For tjenesteområder innenfor alternativ behandling er det derfor behov for en nærmere vurdering av ytterligere unntak fra den generelle merverdiavgiftsplikten. Dette er også en oppfølging av Sem-erklæringen. Unntaksbestemmelsen har først og fremst tatt sikte på de mer tradisjonelle helsetjenestene. En ytterligere utvidelse av tolkingen av begrepet helsetjenester har av den grunn vært ansett som lite heldig. I Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 – lovendringer, ble det derfor foreslått en utvidelse av merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 1 til også å omfatte helserelaterte tjenester. Stortinget har sluttet seg til forslaget.

Denne endringen vil gi et bedre grunnlag for ytterligere unntak for tjenester som ikke er helsetjenester i tradisjonell forstand. Hvilke konkrete tjenester som omfattes av begrepet helserelaterte tjenester må vurderes nærmere med utgangspunkt i visse kriterier. Den nærmere fastsettelse skal skje i forskriften til bestemmelsen. Det har vært ansett som hensiktsmessig å ta utgangspunkt i oppfølgingen av Aarbakke-utvalgets innstilling (NOU 1998:21 Alternativ medisin) når slike kriterier skal fastsettes. Som en oppfølging av denne innstillingen la Regjeringen 13. desember 2002 fram Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Ett av forslagene i odelstingsproposisjonen går ut på at det opprettes en registerordning for utøvere av alternativ behandling. I dag finnes det ingen autorisasjonsordning eller annen form for godkjenningsordning for disse gruppene i Norge. Fravær av slike ordninger har gjort det vanskelig å finne et egnet grunnlag for vurderingen av hva som naturlig er å anse som tjenester som bør være unntatt på lik linje med såkalt skolemedisin. Opprettes en slik registerordning, vil unntak fra merverdiavgiftsplikten for alternativ behandling kunne knyttes opp mot denne. Det må da vurderes hvilke kriterier som eventuelt bør stilles for et unntak, utover de vilkår som helsemyndighetene setter for å kunne bli registrert. I Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. kapittel 14.6.4 er det gitt en nærmere beskrivelse av den foreslåtte registerordningen. Det vil i den forbindelse også bli vurdert om autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven fortsatt skal være et kriterium for unntak fra merverdiavgiftsplikten, jf. forskrift om avgrensning av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester § 2.

3. Departementets vurderinger

Først når Stortinget har behandlet forslag til lov om alternativ behandling av sykdom mv., vil det kunne tas endelig stilling til om merverdiavgiftsunntaket kan utvides ved å knytte dette til det utøverregister som er foreslått opprettet.

I samråd med Helsedepartementet er det imidlertid foreslått at merverdiavgiftsunntaket allerede nå utvides med ytterligere fem terapiformer, jf. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. kapittel 7.15. Her framkommer at det ved vurderingen av hvilke behandlingsformer som bør unntas er lagt vekt på om de har stor utbredelse (sett i både internasjonal og nasjonal sammenheng), har vitenskapelig belegg eller er basert på systematisert kunnskap, allerede er regulert i andre land eller anvendes av autorisert helsepersonell eller i helsetjenesten. Det er ikke ansett nødvendig at alle disse kriteriene er oppfylt samtidig. En helhetlig vurdering av disse momentene gjør etter Helsedepartementets oppfatning at osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi og ernæringsterapi og urtemedisin foreslås unntatt fra merverdiavgiften. De momenter som gjør at disse behandlingsformene foreslås unntatt er beskrevet nedenfor. Beskrivelsen er i samsvar med det som framkommer i Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. kapittel 7.15.

Osteopati beskrives som en behandlingsform som har noe vitenskapelig belegg, men ikke tilstrekkelig til at den vurderes som dokumentert effektiv. Utbredelsen er stor internasjonalt, og utøverne er i ferd med å bli regulert i enkelte andre land. Osteopatiutdanningen i Norge forutsetter at studentene alt har utdanning som fysioterapeut eller lege.

Naprapati er beskrevet som en behandlingsform som allerede er anerkjent og hvor utøverne er autorisert i Sverige og Finland.

Begge behandlingsformene har fellestrekk med fysioterapi og kiropraktikk, som utøves av autoriserte utøvere. Disse to behandlingsformene skal i tillegg utredes med tanke på autorisasjon som helsepersonell, jf. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) side 178 og 179.

Soneterapi anses for å ha stor utbredelse både internasjonalt og nasjonalt. Behandlingsformen er den mest utbredte av de alternative behandlingsformene i Danmark, og tredje størst i Norge.

Aromaterapi anses for å ha stor utbredelse, også i Norge. Behandlingsformen anvendes i stor grad komplementært til skolemedisin i andre land så som England der behandlingsformen er en del av helsetilbudet ved enkelte sykehuset.

Ernæringsterapi og urtemedisin anses for å være så nært knyttet til hverandre at behandlingsformene i denne sammenheng bør vurderes under ett. Urtemedisinen er en av de største behandlingsformene internasjonalt, og ernæringsterapi inngår i noen grad i ordinær medisinsk behandling. Det er her en glidende overgang mellom hvilke konkrete former for veiledning og terapi som anses som akseptert skolemedisin og hva som er alternativ behandling.

Ved en utvidelse av merverdiavgiftsunntaket legges det til grunn at terapiformene som omfattes defineres i samsvar med de respektive omtaler i Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. kapittel 4.2. Kapittel 4.2 følger som vedlegg til høringsbrevet. Dette innebærer blant annet at akupressur og eventuelle andre former for trykk mot punkter langs meridiansystemet omfattes av unntaket. Terapeutisk berøring, ulike former for massasje, rosenterapi etc. er ikke omfattet.

Utkast

Forskrift om endring av forskrift (Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester mv.

Forskriftens § 2 skal lyde:

Unntaket for helsetjenester og helserelaterte tjenester omfatter:

1.
 1. Tjenester som omfattes av lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjeneste og lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten.
 2. 2.
 3. Tjenester som omfattes av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 5 og 10.
 4. 3.
 5. Tjenester som ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 48 og § 49.
 6. 4.
 7. Akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi og ernæringsterapi og urtemedisinbehandling.
 8. 5.
 9. Andre alternative behandlingsformer når de utøves av helsepersonell med autorisasjon eller lisens, jf. nr. 3.
 10. 6.
 11. Bedriftshelsetjenesten.

Collegiet Fysikalske Aromaterapeuter
v/Akademiet for Fysikalsk Aromaterapi

Vollsveien 91

1358 Jar

Den Norske Kinesiologi Forening v/formann Terje Gravdal

Utsikten

5463 Uskedalen

Det Norske Healerforbundet

Postboks 6677 St. Olavs plass

0129 Oslo

Fagforbundet for Aruna-terapeutene i Norge v/Sara Eline Eide

Olav Nygards vei 220

0688 Oslo

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsv. 15

0486 Oslo

Forum for Karakteranalytisk Vegeoterapi

Drammensveien 110H

0273 Oslo

Fritt Helsevalg

Postboks 19

2016 Frogner

Helhetsterapiforbundet

Postboks 212 Sentrum

0103 Oslo

International Society of Eciwo Biology Norway
v/Aud Aardal Moxana

Knud Askers vei 28

1370 Asker

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 Oslo

Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Postboks 1593 Kjelvene

4004 Stavanger

Norges Naprapatforbund

Trondheimsveien 111

0565 Oslo

Norsk Forbund for Autoriserte Feldenkraispedagoger

Barlindveien 2

3118 Tønsberg

Norsk Forening for Fargeterapi
v/Colour Energy

Gamle Ringkollvei 1

3500 Hønefoss

Norsk Forening for Helhetsmedisin

Postboks 2738 Solli

0255 Oslo

Norsk Forening for Klassisk Akupunktur

Munchs gate 7

0165 Oslo

Norsk Forening for Lysstimulering
v/Psykofysisk Institutt

Stortingsgt. 28

0161 Oslo

Norsk forening for medisinsk akupunktur
v/Oscar Heyerdahl

Askeveien 1a

0275 Oslo

Norsk Forening for Soneterapeuter

Sverres gate 33

5010 Bergen

Norsk Gestaltterapeut Forening

Postboks 3162 Elisenberg

0208 Oslo

Norsk Kiropraktorforening

Postboks 6687 St. Olavs plass

0129 Oslo

Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda
v/Lars Bjørn Rasmussen

2610 Mesnali

Norsk Massørforbund
v/ Waltraud W. Amundsen

Blåmeisvn 15

1529 Moss

Norsk Osteopat Forbund

Postboks 1081 Flattum

3503 Hønefoss

Norsk Refleksologisk Forbund

Postboks 741

4004 Stavanger

Norske Akupunktørers Hovedorganisasjon
v/Haltenes

Sjøgt. 17

7600 Levanger

Norske Fysioterapeuters Forbund

Postboks 2704 St. Hanshaugen

0131 Oslo

Norske Homøopaters Landsforbund

Storgaten 39

0182 Oslo

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Drammensveien 16

0255 Oslo

Norske Otopaters Forbund

Brugata 1

0186 Oslo

Norske Rosenterapeuters Forening
v/Brita Brandtzæg

Sognsveien 43

0851 Oslo

Reiki Forbundet Norge

Postboks 174

1720 Greåker

Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ Medisin

Postboks 122 Fana

5859 Bergen

Norsk Forbund for Psykoterapi
v/Elisabeth Eie

Ole Vigsgt. 19

0366 Oslo

Norsk forening for integrativ terapi

Arbeidersamfunnets plass 1

0181 Oslo

Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund

Brekkelia 57

3153 Tolvsrød

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 Oslo

Rådet for psykisk helse

Storgt. 10A

0155 Oslo

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 Oslo

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

Sosial- og helsedirektoratet

Postboks 8054 Dep

0031 Oslo

Statens helsetilsyn

Postboks 8128 Dep

0032 Oslo

Folkehelseinstituttet

Postboks 4404 Nydalen

0403 Oslo

Statens legemiddelverk

Sven Oftedalsvei 8

0950 Oslo

Statens næringsmiddeltilsyn

Postboks 8187 Dep

0034 Oslo

Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen

0404 Oslo

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 Oslo

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 Oslo

Den norske legeforening

Postboks 1152 Sentrum

0107 Oslo

Norsk Sykepleierforbund

Postboks 456 Sentrum

0104 Oslo

Den norske tannlegeforening

Postboks 3063 Elisenberg

0207 Oslo

Norsk psykologforening

Postboks 8733 Youngstorget

0028 Oslo

Norges Apotekerforening

Postboks 5070 Majorstuen

0301 Oslo

Norsk Ergoterapeutforbund

Lakkegata 19

0187 Oslo

Norsk forening for kliniske ernæringsfysiologer

Svartholtet 4

7075 Tiller

Privatpraktiserende Fysioterapeuters forbund v/Sekretariatets leder Christin Foss Skavlem

Solsvingen 22

3034 Drammen

Norsk Homøopatisk Pasientforening

Postboks 412 Sentrum

7404 Trondheim

Norsk Pasientforening

Postboks 2714 Solli

0204 Oslo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Postboks 4568 Nydalen

0404 Oslo

Norsk Forbund for Klassisk Osteopati
v/Ken Caswell

Elvegt. 16

4400 Flekkefjord

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
v/sekretær Nils Elling Nupen

Prinsensgate 89 C

8003 Bodø

Development Program of Holistic Medicine

Postboks 502

1373 Asker

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Universitetet i Tromsø

Det medisinske fakultet

9037 Tromsø