Høring – midlertidig endring av forskrift om tuberkuloseundersøkelse – frist for gjennomføring av undersøkelse

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidig endring av forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll (tuberkuloseforskriften). Forskriften er gitt med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) og fastsetter i § 3-2 at tuberkuloseundersøkelse for flyktninger og asylsøkere skal være gjennomført innen fjorten dager etter innreise. Det foreslås å endre forskriften slik at undersøkelse skal være gjennomført «så snart som mulig» etter innreise.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2022

Vår ref.: 22/1427

Høring – Midlertidig endring av forskrift om tuberkuloseundersøkelse – frist for gjennomføring av undersøkelse

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidig endring av forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll (tuberkuloseforskriften). Forskriften er gitt med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) og fastsetter i § 3-2 at tuberkuloseundersøkelse for flyktninger og asylsøkere skal være gjennomført innen fjorten dager etter innreise.

Som følge av Russlands militære angrep på Ukraina har et stort antall ukrainske borgere ankommet Norge siden invasjonens start 24. februar 2022. Det forventes også at ankomsttallene vil stige mye i dagene og ukene som kommer.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å midlertidig endre tuberkuloseforskriften § 3-2 slik at tuberkuloseundersøkelse for flyktninger og asylsøkere skal være gjennomført «så snart som mulig» etter innreise. Det foreslås at endringen skal gjelde til 1. oktober 2022. Det haster å gjennomføre endringen i tuberkuloseforskriften og fristen for å gi innspill til høringen må derfor settes til 1. april 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen

 Elisabeth Salvesen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

 

Geir Helgeland

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Allmennlegeforeningen
Amnesty International Norge
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BarnsBeste
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
Den norske advokatforening
Den norske legeforening
Departementene
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Folkehelseinstituttet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kirkens Bymisjon
Kreftforeningen
KS
Landets statsforvaltere
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mental Helse Norge
MIRA-senteret
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU).
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI
Norges arktiske universitet
Norges Handikapforbund
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
NTNU, Det medisinske fakultet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Pensjonistforbundet
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rådet for legeetikk
Rådet for psykisk helse
Råd for et aldersvennlig Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Senior Norge
Seniorstøtten
Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo
Senter for omsorgsforskning
Senter for seniorpolitikk
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Sivilombudet
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Sysselmesteren på Svalbard
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Utlendingsdirektoratet
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)