Høring - Næringspolitikk for elektronisk innhold

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
200304692-35

Dato
6. oktober 2004

Næringspolitikk for elektronisk innhold

Bakgrunn

Strategi for elektronisk innhold 2002-2004 identifiserte utfordringer og status og etablerte fire hovedmålsetninger på feltet:

 • Å sørge for god tiltang på elektronisk kvalitetsinnhold i Norge ved hjelp av en dynamisk og internasjonalt konkurransedyktig norsk innholdsnæring.
 • Å sørge for konkurranse og mangfold i alle ledd i produksjonene og spredningen av elektronisk innhold i Norge.
 • Å bevare norsk kultur og språk gjennom tilgang til materiale som representerer vår "nasjonale hukommelse"
 • Å stimulere innholdsproduksjon som er med på å modernisere offentlig sektor.

Som det fremgår av videre tekst er strategien blitt fulgt opp gjennom utredninger og tiltak.

Utredninger og tiltak

For å sikre innholdsprodusenter god tilgang til offentlige innholdsressurser som kan benyttes til kommersiell videreforedling, har en interdepartemental arbeidsgruppe utarbeidet forslag til nødvendige lovendringer og policy-tiltak som understøtter disse, i rapporten ”Fra bruk til gjenbruk”. Denne rapporten er nå sendt på høring og kan finnes her:

http://www.odin.dep.no/aad/norsk/publ/hoeringsnotater/bn.html

Behovet for offentlige innholdsressurser i utdannings- og biblioteksektorene er undersøkt i en egen rapport, som følges opp av et pilotprosjekt som skal bidra til økt innholdssamarbeid mellom disse sektorene.

Det er videre blitt arbeidet med standarder gjennom pilotprosjekter innen bl.a. helsedata, persondata, geodata, samisk IT og språkteknologi.

Støtte til SAFT-prosjektet er det viktigste tiltaket for å medvirke til nødvendig tillit til elektronisk innhold. Samtlige rapporter kan finnes på www.enorge.org:

http://www.enorge.org/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=1168

Rammebetingelser for elektronisk innhold

Rammebetingelsene for produsentene av elektronisk innhold er blitt belyst gjennom rapporten Næringspolitikk for elektronisk innhold som er utarbeidet av Pharos AS for Nærings- og handelsdepartementet. Denne sendes herved på høring. Rapporten er tilgjengelig for nedlasting fra på www.enorge.org (på ovennevnte adresse) og fra ODIN under adressen:

http://www.odin.dep.no/nhd/norsk/publ/hoeringsnotater/bn.html

Rapporten analyserer de næringspolitiske muligheter knyttet til innhold med vekt på rammebetingelser og mulig endring av disse. Analysen bygger på en drøfting av innholdsbegrepet, innholdskategorier og virksomheter som inngår i innholdssektoren.

Hensikten med høringen er todelt:

 • Å få kvalitetsikret analysene i rapporten, så vel generelt som bransjemessig.
 • Å få en oppdatert oversikt over status på innholdsfeltet som innspill for utforming av ytterligere tiltak.

Vi ber høringsinstansene i de tilfellene det er relevant å svare på følgende spørsmål som ledd i sin høringsuttalelse:

i) Er høringsinstansene enige i hovedkonklusjonen ” Vår vurdering er at elektronisk innhold ikke blir diskriminert per se. Ubalansen mellom elektronisk distribusjon av innhold på den ene side og tradisjonelle medier på den andre kan best forståes som de etablerte forretningsmodellers makt over de nyetablerte alternativene (sitat fra s. 6 i Næringspolitikk for elektronisk innhold)”?

Det foreslås tre innfallsvinkler for å utvikle politikken for elektronisk innhold;

ii) Styrke samarbeidet med andre politikkområder, særlig kultur og utdanning. Rapporten fremhever bl a at ”de fordeler og muligheter som innholdsbransjene nyter godt av på grunn av kultur- og utdanningspolitiske mål bør i langt større grad vurderes positivt, som muligheter.” Hvordan opplever høringsinstansene at forskjeller i avgifter, støtteordninger osv. mellom tradisjonelt og elektronisk innhold innvirker på produksjonen av elektronisk innhold i Norge?

iii) Utforme strategi og praksis for det offentlige som eier-, produsent og leverandør av elektronisk innhold. Er det spesielle problemstillinger knyttet til noen av disse rollene i forhold til produksjon av elektronisk innhold. I rapporten fremheves også betydningen av det offentlige som marked for innholdsprodusenter. Vi ber høringsinstansene kommentere dette.

iv) Fokusere på rammebetingelsenes samlede innvirkning på konkurranseforholdet mellom Norge og andre land snarere enn på forholdet mellom elektroniske og andre kanaler for innhold i Norge. Vi ber høringsinstansene påpeke eventuelle konkurransepolitiske utfordringer på sine felter. Er det noen særskilte handelspolitiske forhold som berører norske innholdsprodusenter?

Vi ber om at høringssvarene sendes Nærings- og handeldepartementet på adressen postmottak@nhd.dep.no innen 9. november d.å. Høringssvarene vil bli gjort offentlig tilgjengelig.

Med hilsen

Anne Katrine Kaels (e.f.)
avdelingsdirektør

Eivind Lorentzen
prosjektleder

Statlige instanser:

 • Statsministerens kontor
 • Departementene
 • Fylkesmennene

Kommunale og fylkeskommunale instanser:

 • Kommunenes sentralforbund

Samiske institusjoner

 • Sametinget

Andre (offentlige og private i alfabetisk rekkefølge)

 • Abelia
 • Abm-utvikling
 • A-pressen
 • Barneombudet
 • Bedriftsforbundet
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Den norske dataforening
 • Den Norske fagpresses Forening
 • Det norske meteorologiske institutt
 • Eierskapstilsynet
 • e-Forum
 • eStandardprosjektet
 • Familie & Medier
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Forleggerforeningen
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertvistutvalget
 • Funcom
 • Geodata AS
 • Geoforum
 • Geomatikkbedriftenes landsforening
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Høykom
 • IKT-Norge
 • Institutt for journalistikk
 • Innovasjon Norge
 • Landsorganisasjonen (LO)
 • Lovdata
 • Kanal24
 • Kanal 5
 • Kompetansesenter for IT i helsesektoren - KITH
 • Konkurransetilsynet
 • Kredittilsynet
 • Kringkastingsringen
 • Mediebedriftenes landsforening
 • Nasjonalbiblioteket
 • Netcom
 • New Media Network (samtlige medlemmer)
 • Norge.no v/Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Norges forskningsråd
 • Norges geologiske undersøkelser
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Eiendomsinformasjon AS
 • Norsk filmfond
 • Norsk filmforbund
 • Norsk filminstitutt
 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Norsk Forbund for Lokal-TV
 • Norsk forum for Ytringsfrihet
 • Norsk institutt for luftforskning (NILA)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk rikskringkasting AS
 • Norsk spill- og multimedia leverandørforening
 • Norsk språkråd
 • Norsk tipping
 • Norske film- og tv-produsenters forening
 • Norske Filmregissører
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Lokalradioforbund
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Norstella
 • NTB
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Post- og teletilsynet
 • P4 Radio Hele Norge
 • Research and educational network (samtlige medlemmer)
 • Schibsted ASA
 • Standard Norge
 • Statens forvaltningstjeneste
 • Statens kartverk
 • Statens medieforvaltning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Storm Weather Center AS
 • Telenor ASA
 • TV 2
 • TVNorge
 • UNINETT
 • Universitetet i Oslo, Institutt for forvaltningsinformatikk
 • Universitetet i Oslo, Intermedia
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund