Høring - NOU 2003: 28 fra Banklovkommisjonen

Resultat: Ot.prp.nr. 52 (2005-2006) Om lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: Innen utgangen av februar 2004
  • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/4039

18.12.2003

Høring – NOU 2003: 28 fra Banklovkommisjonen

Vedlagt følger utredning nr. 11, NOU 2003: 28 Kjønns- og aldersnøytralitet i kollektive pensjonsordninger, fra Banklovkommisjonen.

Finansdepartementet la 24. oktober 2003 fram et lovforslag om kjønns- og aldersnøytrale premier, jf. Ot.prp. nr. 11 (2003-2004), for kommunale pensjonsordninger. Dette ble gjort for å sikre konkurransen om kommunale pensjonsordninger, ved at også private forsikringstilbydere kan tilby kommunale pensjonsordninger som oppfyller kravene i Hovedtariffavtalen. Denne saken behandles nå i Stortinget. Stortinget har imidlertid tidligere bedt Regjeringen i et anmodningsvedtak om at det må legges fram forslag til lovendringer som åpner for en generell rett også i privat sektor til å kunne tilby tjenestepensjonsordninger med kjønns- og aldersnøytrale premier. På denne bakgrunn ba Finansdepartementet i brev 27. januar 2003 Banklovkommisjonen om å utrede dette. Denne utredningen ble avgitt til Finansdepartementet 10. desember 2003. Banklovkommisjonen foreslår her regler med sikte på å muliggjøre slike kjønns- og aldersnøytrale premier.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen utgangen av februar 2004. Det bes om at høringsuttalelser på mer enn to sider vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg: NOU 2003: 28

Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Gjensidige NOR
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Privatskolers Landsforbund
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Postbanken
Premium Forvaltningssystemer AS
Rikstrygdeverket
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Storebrand Livsforsikring AS
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Vital Forsikring ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen