Høring - NOU 2003:22 Forvaltning for fremtiden (om etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond)

Høringsfrist 1.januar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/3283 Ø EAL

24.09.03

Høring – NOU 2003:22 Forvaltning for fremtiden

Regjeringen oppnevnte 18. oktober i fjor et offentlig utvalg som skulle foreslå etiske retningslinjer for Statens Petroleumsfond. Utvalget, som var ledet av professor Hans Petter Graver, avleverte sin utredning 25. juni i år. Finansdepartementet sender med dette utvalgets utredning på høring. Regjeringen tar sikte på å legge saken fram for Stortinget til våren i Revidert nasjonalbudsjett 2004.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes Finansdepartementet v/Økonomiavdelingen innen 1. januar 2004. Vi ber om at de også sendes elektronisk til Eli.Lund@finans.dep.no, slik at de kan gjøres allment tilgjengelige på Finansdepartementets hjemmeside. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av dette brevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen

Øystein Olsen
ekspedisjonssjef

Eli Lund
seniorrådgiver

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Amnesty International
AON Grieg
Attac
Banco fondsforvaltning
BBUs miljønettverk
CMI
CICERO
Datatilsynet
Den norske advokatforening
DNB Asset Management ASA
Den norske revisorforening
Den Norske Turistforening
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Departementene
Det Kgl selskap for Norges vel
Det Norske Veritas
FAFO
Fagforbundet
FFI
Finansnæringens Hovedorganisasjon
FIVH
Flyktningerådet
FNI
Folketrygdfondet
Fondsfinans
Forbrukerrådet
Forum for utvikling og miljø
Forut
Future Previw
Gjensidige NOR
GRIFF
GRIP
Handelshøgskolen i Bodø
Handelshøyskolen BI
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Human-Etisk Forbund
Initiativ for etisk handel
ISF
Islamsk Råd Norge
Kirkerådet
Kirkens Nødhjelp
KLP
Kommunenes Sentralforbund
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
LNU
Miljøstiftelsen Bellona
Nammo
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Forskningsråd
Norges Frikirkeråd
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Kooperative Landsforening
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges landbrukshøgskole, NLH
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges skogeierforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Hydro ASA
Norsk Investorforum
Norsk landbrukssamvirke
Norsk Senter for økologisk landbruk
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Øko-forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Skog
NOS Clearing ASA
NTNU
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon
Odin forvaltning AS
Oljearbeidernes fellessammenslutning
Oljeindustriens Landsforening
Opplysningsvesenets fond
Orkla
Oslo Børs
Pensjon & finans
PIL
Premium Forvaltningssystemer AS
PRIO
Redd Barna
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samerådet, norsk seksjon
Sametinget
Skagen-fondene
Sparebank 1-gruppen
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statkraft
Statistisk Sentralbyrå
Statoil ASA
Statskog
Stiftelsen Idébanken
Storebrand
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transparency International
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Vestlandsforskning
Wassum
WWF – Norge
YS
ØKOKRIM
Østlandsforskning