Høring - NOU 2005: 9 om Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200402796-/LGUBU2

14.06.2005

NOU 2005: 9 om Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker - høring


Fylkesnemndsutvalget avleverte sin utredning NOU 2005: 9 om Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker 31. mai d.å. til Barne- og familiedepartementet. Utredningen følger vedlagt. Publikasjonen finnes også på Internett: www.odin.no.

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 2004 med lagdommer i Gulating lagmannsrett dr. juris Arnfinn Bårdsen som leder. Utvalget har for øvrig vært sammensatt av fylkesnemndsleder i Oslo og Akershus Marianne Grimsø, forskningsleder ved barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Toril Havik, fylkesnemndsleder i Rogaland Alf Bjarne Høyvik og tingrettsdommer i Trondheim tingrett Hilda Gerd Kolbjørnsen.

Av mandatet følger det bl.a. at utredningen har to formål:

  1. Utvalget skal utrede og komme med forslag til effektivitetsfremmende og kostnadsbesparende forenklinger i fylkesnemndssystemet, herunder forslag til lovendringer.
  2. Utvalget skal utrede og ta stilling til hvilke saksbehandlingsregler som skal gjelde for fylkesnemnda og komme med et helhetlig forslag til regler for å sikre en mer enhetlig saksbehandling på landsbasis. Utvalget skal herunder utarbeide forslag til lovendringer.

Utredningens første del forelå 1. desember 2004, mens den andre delen ble avlevert i en samlet NOU 31. mai d.å. De forslag som nå er innarbeidet i NOU om Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker er i hovedsak presiseringer og avklaringer i forhold til delinnstilling I. Utvalgets arbeid er bygget på fylkesnemndsordningen slik den er i dag, både når det gjelder organiseringen av nemndene og nemndenes avgjørelseskompetanse.

Utvalget har i tråd med mandatet hatt hovedfokus på saksbehandlingen av barnevernsaker, men har valgt også å drøfte forholdet til tvangssaker etter sosialtjenesteloven og smittevernloven, jf. kapittel 21 i utredningen.

Utvalget har bl.a. fremmet forslag om en samlet og generell lov som regulerer all saksbehandling i nemndene, i stedet for at en utfyllende regulering tas inn i et eget kapittel i barnevernloven. Vi ber om høringsinstansenes syn på dette.

Det forutsettes også at høringsinstansene selv vurderer om utredningen skal forelegges underliggende etater.

Vi ber om at høringsinstansene avgir uttalelse til utredningen innen 14. oktober 2005. Av hensyn til departementets videre oppfølging av utvalgets forslag kan ytterligere fristutsettelse ikke påregnes.


Med hilsen

Tone G. Smith (e.f.)

Lise Gundersby

Akademikerne

Aksj.gr.for barns rett til samv. med foreldre & besteforeldre

Aleneforeldreforeningen

Antirasistisk senter

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barneombudet

Barnevern Juridisk Forum

Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge

Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet

Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge

Datatilsynet

Den norsk Lægeforening

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Domstoladministrasjonen

Fellesorg. for barnevernped.,sos. og vernepl. (FO)

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Foreningen 2 foreldre

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkeslegene

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Helse- og omsorgsdepartementet

Helseregioner (5)

Høgksolen i Bergen

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

Justisdepartementet

Kirke- og kulturdepartementet

Kirkens Familievern

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Kont.utv. for innvandrere og norske myndigheter

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for norske barne og ungd.org.

Likestillingsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Moderniseringsdepartementet

Norges Forskningsråd (NFR)

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet

Norsk Barnevernsamband

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Helse- og Sosiallederlag (NHSL) v/leder Evy-Anni Evensen

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Kommuneforbund

Norsk Lærerlag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PRESS - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Redd Barnas Rettighetssenter

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

Sametinget

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Sivilombudsmannen

Statens Helsetilsyn

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne

Sysselmannen på Svalbard

UNICEF-komiteen i Norge

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Kopi t.o. De politiske partiene på Stortinget.