Høring - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke — Høring

Denne høringen har resultert i flere dokumenter: St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke og en forliksavtale mellom Staten og Den norske kirke. Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke, avgav sin utredning 31. januar 2006, NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke. Formålet med utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. – Jeg er nå særlig opptatt av å få høringsinstansenes syn på de overordnede spørsmålene som gjelder statskirkeordningen og den framtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke. Men det er også ønskelig å få synspunkter på de andre forslagene som utvalget har kommet med, skriver kultur-og kirkeminister Trond Giske i høringsbrevet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2006

  • Høringsfrist: 31.12.2006

Liste med høringsuttalelser legges ut fortløpende etter hvert som de kommer inn til departementet.

Høringsfristen er 31. desember 2006.

Uttalelsene er i pdf-format. For å lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Uttalelsene er delt inn i flere grupper:

 Kommunene

Offentlige organ mv.

Høringsinstanser i Den norske kirke

Sentralkirkelige organ

Mellomnivå (bispedømmeråd, biskoper, proster)

Lokale organ (menighetsråd og fellesråd)

Bispedømmene i Sør-Norge t.o.m. Stavanger

 Bispedømmene fra Bjørgvin og nordover

Kirkelige organisasjoner

Politiske parti

Arbeidslivs- og interesseorganisasjoner mv.

Undervisningsinstitusjoner

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke