Høring - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke — Høring

Denne høringen har resultert i flere dokumenter: St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke og en forliksavtale mellom Staten og Den norske kirke. Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke, avgav sin utredning 31. januar 2006, NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke. Formålet med utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. – Jeg er nå særlig opptatt av å få høringsinstansenes syn på de overordnede spørsmålene som gjelder statskirkeordningen og den framtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke. Men det er også ønskelig å få synspunkter på de andre forslagene som utvalget har kommet med, skriver kultur-og kirkeminister Trond Giske i høringsbrevet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2006