Høring NOU 2022: 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole, ledet av professor Sølvi Mausethagen, overleverte utredningen NOU 2022: 13 Med videre betydning til Kunnskapsdepartementet 28. september. Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten på høring. Det er Utdanningsdirektoratet som sender ut høringen på vegne av Kunnskapsdepartementet, og som vil ha ansvaret for høringsprosessen og for å oppsummere høringen. Send inn høringssvar på udir.no.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2023

Vår ref.: 22/3796

Send inn høringssvar på udir.no

Høring – NOU 2022: 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole, ledet av professor Sølvi Mausethagen, overleverte utredningen NOU 2022: 13 Med videre betydning til Kunnskapsdepartementet 28. september. Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten på høring. Det er Utdanningsdirektoratet som sender ut høringen på vegne av Kunnskapsdepartementet, og som vil ha ansvaret for høringsprosessen og for å oppsummere høringen.

Bakgrunn

Utvalget ble nedsatt i september 2021 og skulle vurdere og foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, kulturskole, opplæring særskilt organisert for voksne, og i fag- og yrkesopplæringen i både skole og bedrift. Målet for modellene skal være god kompetanse hos ansatte i alle barnehager og skoler for å fremme læring og danning hos barn og elever. Utredningen og høringen skal være et grunnlag for departementets videre arbeid med å vurdere innretningen av et fremtidig system for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage- og opplæringssektoren, som etter planen skal være på plass i 2025.

Om rapporten

Rapporten redegjør for kunnskapsgrunnlaget for kompetanseutvikling i barnehage og skole, for erfaringene med dagens etter- og videreutdanningssystem, og erfaringer fra andre sektorer og land. Med dette som bakgrunn foreslår utvalget et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling som inneholder følgende elementer: en tilskuddsordning for barnehage- og skoleutvikling, videreutdanningstilbud, rett til et introduksjonsår for nyutdannede lærere og et system for karriereveier.

Høringsprosessen og høringskonferanser

Høringsfristen er tirsdag 28. februar

Av hensyn til fremdriften på det videre arbeidet ber vi om at høringsfristen overholdes. Vi oppfordrer alle til å sende inn høringssvar så snart som mulig, slik at Utdanningsdirektoratet kan begynne oppsummeringen av uttalelsene. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelsene må avgis digitalt på Utdanningsdirektoratets nettside:https://hoering.udir.no/Hoering/2320

Kunnskapsdepartementet vil gjerne ha synspunkter og vurdering av dagens etter- og videreutdanningssystem, og om kunnskapsgrunnlaget og forslagene til etter- og videreutdanningstiltak oppleves som dekkende for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, kulturskole, opplæring særskilt organisert for voksne, og i fag- og yrkesopplæringen i både skole og bedrift. Vi ønsker både vurderinger av det samlede forslaget til helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling, og synspunkter på enkeltforslagene i dette systemet:

  • tilskuddsordning for barnehage og skoleutvikling
  • videreutdanningstilbud
  • rett til indtroduksjonsår for nytilsatte lærere
  • system for karriereveier

Vi ønsker også innspill, dersom det er forslag til alternative modeller for etter- og videreutdanning. 

Vi ber høringsinstansene vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/ virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. Vi ber kommuner, fylkeskommuner og større private barnehageeiere om å koordinere eventuelle innspill fra sine barnehager og skoler i en felles høringsuttalelse. På samme måte ber vi universitet og høgskoler om å koordinere eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.

Det vil bli arrangert høringskonferanser i regi av Utdanningsdirektoratet, trolig i første halvdel av januar 2023. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside: udir.no Vi oppfordrer de som ønsker å avgi høringsuttalelse til å delta på konferansen i sin region, eller til å følge streaming av høringskonferansen der det blir tilrettelagt for dette.

Vi takker på forhånd for alle innspill som gis i høringen.

Med hilsen

Fredrik Dalen Tennøe (e.f.)                                   Kristina Kvåle

avdelingsdirektør                                                   seniorrådgiver