Høring - NOU 2023: 2 Fremtidens apotek - fleksibelt og forsvarlig

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring Apoteklovutvalgets NOU 2023: 2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.05.2023

Vår ref.: 23/657

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring Apoteklovutvalgets NOU 2023: 2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig.

Bakgrunn

Apoteklovutvalget ble nedsatt 3. september 2021 med formål om å utrede hvordan framtidens apotek skal innrettes, samtidig som de legemiddelpolitiske målsettingene ivaretas.

Utvalget har vurdert regelverk knyttet til apotekvirksomhet. I dette inngår en vurdering av behovet for reguleringer som legger til rette for teknologisk utvikling og nye apotekløsninger i fremtiden.  

Apotelovutvalget har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om:

  • Markeds- og konkurransesituasjon for legemiddelforsyning
  • Apotekenes oppgaver, apotekformer og apotekenes rammevilkår
  • Teknologisk utvikling i apotek og apotekenes samhandling
  • Brukere
  • Regulering og markedssituasjon i andre land.

Høringen

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av  forslagene i NOU 2023:2.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsinstansene bes vurdere om rapporten bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsfrist er 15. mai 2023.

Med hilsen

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

Carolin Hagen

fagdirektør

Departementene

 

Barneombudet

De fylkeskommunale eldrerådene

Den rettsmedisinske kommisjon

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i OsloH

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Konkurransetilsynet

Landets statsforvaltere

Landets pasient- og brukerombud

Landets universiteter

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Råd for et aldersvennlig Norge

Sametinget

Sivilombudet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sysselmesteren på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

 

Akademikerne

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Apokjeden Distribusjon AS

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Bandasjistenes næringspolitiske utvalg

Den norske Advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Farma Norge AS

Farmasiet AS

Farmasiforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Kreftforeningen

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landets private sykehus

LHL

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Legemiddelparallellimportørforeningen

Melanor

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat Helse

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)