Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Den har også foreslått tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i hele landet, for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt. Helsepersonellkommisjonen la frem sin NOU 2. februar 2023. Helsepersonellkommisjonens utredning, NOU 2022: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, sendes med dette på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2023

Vår ref.: 23/92

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring Helsepersonellkommisjonens NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Helsepersonellkommisjonen ble nedsatt 17. desember 2021 med formål å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om:

  • Fremtidig behov for helsepersonell, demografisk utvikling og bærekraft
  • Organisering av helse- og omsorgstjenestene og godkjenningsordningene for helsepersonell
  • Status og utvikling for personellet i helse- og omsorgstjenestene
  • Utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell

Helsepersonellkommisjonen leverer sin tolkning av utfordringer knyttet til fremtidig tilgang på helse- og omsorgspersonell, og peker på følgende innsatsområder:  

  • Organisering og samhandling i helse- og omsorgstjenestene
  • Oppgavedeling
  • Arbeidsforhold og arbeidstid
  • Utdanning og kompetanseutvikling
  • Prioritering og overbehandling
  • Digitalisering og teknologisk utvikling

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å vurdere Helsepersonellkommisjonens NOU.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes vurdere om rapporten bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Høringsfrist er 2. mai 2023.

Med hilsen

Maiken Engelstad (e.f.)

avdelingsdirektør

Ingrid M Middelthon

fagdirektør

Alle landets departementer
Alle landets fagskoler
Alle landets fylkeskommuner
Alle landets helseforetak
Alle landets høgskoler
Alle landets kommuner
Alle landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg
Alle landets statsforvaltere
Alle landets universiteter
Alle landets pasient- og brukerombud
Alle landets private sykehus
Sametinget
 
Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan 
Afasiforbundet
Akademikerne
Aktiv mot kreft 
Akupunkturforeningen
A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjoner for åpenhet om rus- og avhengighetsproblematikk) 
Aleris Helse AS
Alliance Boots Norge AS
Alliance Healthcare Norge AS
Allmenlegeforeningen
ANSA
Ansgar Teologiske Høgskole
AOF Vestland
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstilsynet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Atlantis Medisinske Høgskole
Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
BarnsBeste
Barratt Due musikkinstitutt
Beauty og Helse Akademiet
Bedriftsforbundet
Bergen Arkitekthøgskole
Bikuben – regionalt brukerstyrt senter
Blå Kors Norge 
Bufetat region Midt-Norge
Bufetat region nord
Bufetat region sør
Bufetat region vest
Bufetat region øst
Cerebral Parese-foreningen
CGM (Compougroup Medical Norway AS)
Datatilsynet
De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord) 
De fylkeskommunale eldrerådene
De regionale forskningsetiske komiteene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål 
De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling 
DELTA
Den norske Jordmorforening
Den norske kinesologiforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske diakonforbund
Det norske healerforbundet
Diabetesforbundet
Diakonhjemmet sykehus
Din Kompetanse AS
DIPS AS
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Distriktssenteret
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fagforbundet
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen AOF Norge
Fagskolen i Agder
Fagskolen i Møre og Romsdal
Fagskolen i Nord
Fagskolen i Oslo
Fagskolen i Vestfold og Telemark
Fagskolen i Vestland
Fagskolen i Viken
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Kristiania
Fagskolen Rogaland
Fagskolen TISIP
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Folkehelseinstituttet
Folkeuniversitetets Fagskole AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Fransiskushjelpen
Frelsesarmeen
Frelsesarmeens offisersskole AS
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Hald Internasjonale Senter
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Hjernerådet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for grøn utvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Hørselshemmedes Landsforbund
Høyskolen for Dansekunst
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen for yrkesfag AS
Høyskolen Kristiania
Innovasjon Norge
Institutt for helhetsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kirkens bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunal landspensjonskasse
Kompetanse Norge
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS
KORUS Bergen
KORUS Midt
KORUS Nord
KORUS Oslo
KORUS Stavanger
KORUS Sør
KORUS Øst
Kreftforeningen
KS
Kunsthøgskolen i Oslo
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustrien
LFSS – landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Likestillings- og diskrimineringsnemda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Lillehammer Institute of Music Production Industries
Lovisenberg diakonale høgskole
Lukas fagskole og kurssenter
Lånekassen
Medlearn AS
Menko Undervisning AS
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
MIRA-senteret
MS – forbundet
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt fagskoleråd
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for psyksik helsearbeid – NAPHA
Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM) 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
Naturviterne
NKI AS
NLA Høgskolen
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NORCE
Nordland Fagskole
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Fagakademi AS
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Friluftsfagskole AS
Norges grønne fagskole – Vea
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettshøgskole
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)
Norges kvinne- og familieforbund
Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)
Norges Massasjeforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges Naprapatforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Normal Norge
Noroff Fagskole AS
Noroff høyskole
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Elevorganisasjon
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for hud og kroppsterapi
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi
Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk helsenett SF
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for ernæring
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
NOVA
NSKI Høyskole
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo nye Høyskole
OsloMet – storbyuniversitetet
Parat
Pasientskadenemda
Pensjonistforbundet
Personvernnemda
Presteforeningen
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Psykologiforbundet
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Redd Barna
Regionsentrene for barn og unges psyksiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge
Røde Kors
Råd for et aldersvennlig Norge
Rådet for Muskelskjeletthelse
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om spiseforstyrrelser
SABORG - Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Samisk høgskole
Samisk videregående skole
Senior Norge
Seniorstøtten
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
SINTEF Helse
Sivilombudet
Skrivekunstakademiet
Statens helsepersonellnemd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestene (UKOM)
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Steinerhøyskolen
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle
Studieforbundet AOF Norge
Sysselmannen på Svalbard
Tannleger i privat sektor 
TEKNA
Teknologirådet
TiPS Press – Redd Barna Ungdom
Treider Fagskoler
Trøndelag høyere yrkesfagskole
Tunsberg Medisinske Skole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
VID vitenskapelige høgskole
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)