Høring - ny lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skatteinnkrevingslov)

Høringsfrist 1. november 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.11.03
  • Sendt på høring 07.07.03
  • Saken er ferdigbehandlet, jf. ny lov vedtatt 17. juni 2005, jf. Ot.prp. nr. 83 (2004-2005)