Høring - ny lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skatteinnkrevingslov)

Høringsfrist 1. november 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/406 SL KjS/rla

07.07.03

Høring – ny lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skatteinnkrevingslov)

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag med forslag til ny lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skatteinnkrevingsloven).

Forslaget til ny skatteinnkrevingslov er ment å erstatte den gjeldende skattebetalingslov, samt tilsvarende regler for andre skatte- og avgiftskrav, herunder toll. Hvilke krav loven er ment å gjelde for fremkommer av kapittel 1 i utkastet til ny skatteinnnkrevingslov. De deler av skattebetalingsloven som omhandler ligningskontorenes oppgaver i forbindelse med utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt foreslås videreført i ligningsloven nytt kapittel 11, jf. høringsnotatet kapittel 14.

Forslaget innebærer en prinsipiell endring av systematikken i det regelverket som omhandles. Utgangspunktet for lovstrukturen er en tematisk behandling av regelverket uavhengig av skatte- og avgiftsart. Dette til forskjell fra den gjeldende systematikk hvor det langt på vei gjelder egne innkrevingsregler for det enkelte skatte- og avgiftskrav. Med den nye systematikk mener departementet at regelverket på området blir mer oversiktlig, enhetlig og enklere tilgjengelig.

Forslaget er først og fremst en teknisk revisjon. Den nye strukturen og målet om et mer enhetlig regelverk på området har imidlertid nødvendiggjort materielle endringer i reglene for enkelte krav. Videre foreslås enkelte materielle endringer som ikke har sammenheng med den nye strukturen. Dette gjelder blant annet følgende forslag:

  • Forvaltningsloven gis anvendelse for innkreving av skattekrav, jf. utkastet til § 3-1 i skatteinnkrevingsloven og merknadene til bestemmelsen.
  • Samordning av reglene om betaling med reglene i finansavtaleloven, jf. høringsnotatet kapitlene 5 og 6.
  • Endringer i reglene om renter, jf. høringsnotatet kapittel 8
  • I hovedsak avvikling av ordningen med lempning av skatte- og avgiftskrav av hensyn til skyldneren til fordel for mer konsekvent bruk av gjeldsordningsinstituttet, jf. høringsnotatet kapittel 10
  • Endringer i reglene om foreldelse overfor skyldnere i utlandet, jf. høringsnotatet kapittel 12
  • Opphevelse av reglene om ektefellers solidaransvar for skatt, jf. høringsnotatet kapittel 13
  • Klargjøring av adgangen til motregning, jf. utkastet til kapittel 7 i skatteinnkrevingsloven.

Forslaget bygger på den organisering og oppgavefordeling som gjelder for innkrevingen av skatte- og avgiftskrav i dag. En avvikling av ordningen med lempning av skatt av hensyn til skylderen vil imidlertid innebære at ordningen med skatteutvalg i hver kommune opphører.

Høringsbrevet med høringsnotater er også inntatt på departementets hjemmeside på internett: www.regjeringen.no/nb/dep/fin.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 1. november 2003.

Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer foreleggelse av høringsnotatet for underliggende virksomheter/enheter.

Eventuelle høringsuttalelser bes om mulig i tillegg til å bli sendt i papirformat – også sendt som e-post til adressen: postmottak@finans.dep.no.

Saksbehandler er Kjell Saghaug, tlf nr. 22 24 41 33.

Med hilsen

Stig Sollund e.f.
ekspedisjonssjef

Helle Harbou-Hals
avdelingdirektør

Høringsnotatet kan du lese her (1 MB) (PDF-format)

Lovspeil 1 (xls-format)
Lovspeil 2 (xls-format)

Administrasjonsavdelingen

Her

Finansavdelingen

Her

Finansmarkedsavdelingen

Her

Skatteøkonomisk avdeling

Her

Økonomiavdelingen

Her

Finanskomiteen
Stortinget

Karl Johansgate 22

0026 OSLO

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 573 Sentrum

0105 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbund for kommunal
økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1264 Vika

0111 Oslo

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Handelshøyskolen BI

Elias Smiths vei 15

1337 SANDVIKA

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundts gate 15

5004 BERGEN

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
v/generalsekretær Omar G. Dajani
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norsk Lærerlag

Rosenkrantzgaten 15

0160 OSLO

Norsk Pensjonistforbund

Møllergt. 37

0179 OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks 2853 Tøyen

0608 OSLO

NTL-Skatt
v/Erling Broen

Kristiansand ligningskontor
Pb. 131

4601
Kristiansand

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet

Langesgt. 1

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet

Karl Johansgt. 47

0162 OSLO

Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet

Breivika

9037 TROMSØ

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

Økonomigruppen i utvalg om frivillige organisasjoner
v/prof. dr. jur. Ole Gjems-Onstad
Handelshøyskolen BI

Postboks 580

1301 SANDVIKA