Høring — Ny lov om utdanningsstøtte

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200404234

02.08.04

Høring av utkast til ny lov om utdanningsstøtte

Vedlagt følger høringsbrev om ny lov om utdanningsstøtte.

Adressater som har underliggende etater/organisasjoner som man mener bør få gi kommentarer bes selv sørge for å videresende saken. Høringsbrevet vil også være tilgjengelig på departementets internettsider om kort tid ( http://odin.dep.no/ufd).

Frist for kommentarer er satt til 1. november 2004. Vi ber om at lengre høringsuttalelser også sendes inn per e-post.

Kontaktpersoner i departementet er:
Ida Andrén, tlf. 22 24 77 34, e-post: ida@ufd.dep.no
Hildrun Tyldum, tlf. 22 24 74 29, e-post: ht@ufd.dep.no

Med hilsen

Dag Johnsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Hildrun Tyldum
Seniorrådgiver

Vedlegg

Departementene
Folkehøgskolerådet
Folkehøyskolene
Kristne friskoler forbund
Nettverk for private høyskoler
Norske privatskolers landsforbund
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Samband for norske studenter i utlandet
Elevorganisasjonen
Norsk studentunion
Samskipnadsrådet
Studentenes landsforbund
Studentsamkipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens ombudsmann for forvaltningen
Utdanningsdirektoratet

Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
NFF
Norges forskningsråd
Sametinget
Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF)
VOFO
VOX