Høring -ny midlertidig forskrift for Merkur-programmet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2022

Vår ref.: 22/7020

Stortinget har økt bevilgningen til Merkur-programmet med 23 mill. kroner for 2022, for å kunne etablere en egen strømstøtte til Merkur-butikker. Midlene vil bli tildelt aktuelle støtte­mottakere i tråd med en ny, midlertidig tilskuddsordning gjennom Merkur-programmet. Kommunal- og distrikts­departementet sender med dette på høring utkast til forskrift for tildeling av midler fra ordningen, jf. vedlagt høringsnotat og utkast til forskrift.

 

For ytterligere detaljer, se høringsnotat og utkast til forskrift.

 

Siden det haster med å iverksette målretta tiltak, er det nødvendig med svært kort høringsfrist. Høringsfristen er satt til 25. november.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på denne siden.

Ved tekniske problemer kan høringsinnspill sendes som e-post til postmottak@kdd.dep.no  

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over

høringsinstanser.

 

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Knut Ove Nordås, e-post adresse : knut-ove.nordas@kdd.dep.no eller fagdirektør Judith Kortgård, epost adresse:  judith.kortgard@kdd.dep.no

 

Departementet tar sikte på at forskriften trer i kraft innen 5. desember 2022.

 

Med hilsen

 

 

Bjørn Barvik (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Knut Ove Nordås

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Askvoll kommune

Flekkefjord kommune

Hovedorganisasjonen Virke

Kvinnherad kommune

Merkur-konsulent

Merkur-konsulent

Merkur-konsulent

Merkur-konsulent

Merkur-konsulent

Merkur-konsulent

Merkur-konsulent

Merkur-konsulent

Merkur-konsulent

Merkur-konsulent

Nærbutikken Elgå

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styret for Merkur-programmet

Suldal kommune

Søndre Land kommune

Trysil kommune