Høring – nye særregler om underholdskrav i etterkant av utvisning og personlig fremmøte ved stornemndbehandling i Utlendingsnemnda

Høringen gjelder endringer i utlendingsforskriften hvor det foreslås at det som hovedregel gis rett til fremmøte for utlendingen selv og for eventuelle organisasjoner som opptrer som partshjelpere når en sak behandles i Utlendingsnemndas stornemnd.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.03.2024

Vår ref.: 23/5629

Høringen gjelder endringer i utlendingsforskriften hvor det foreslås at det som hovedregel gis rett til fremmøte for utlendingen selv og for eventuelle organisasjoner som opptrer som partshjelpere når en sak behandles i Utlendingsnemndas stornemnd. Departementet foreslår også å styrke retten til fritt rettsråd når saker behandles i stornemnda. Det foreslås rett til 10 timer fritt rettsråd i stornemndsaker hvor det i dag ikke gjelder en slik rett. Forslaget innebærer også at antallet timer økes fra 5 til 10 timer i tilfeller hvor det allerede gjelder et slikt tilbud.

Departementet foreslår videre en styrking av mindreåriges rettssikkerhet i saker om utvisning av en forelder. Etter forslaget skal det i særlige tilfeller kunne gis forhåndstilsagn om fremtidig unntak fra underholdskravet for en forelder som blir utvist, men som har barn i Norge. Hensikten er da å unngå unødig usikkerhet for den mindreårige og familien om muligheten for at familien skal kunne gjenoppta familielivet i Norge etter utvisningsperioden.

Frist for å sende inn høringssvar er 18. mars 2024. 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Kenneth Baklund (e.f.)
fungerende avdelingsdirektør
                                                                                  Kirsti Sveen Torjesen
                                                                                  seniorrådgiver

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statens sivilrettsforvaltning

Språkrådet

Statsforvalterne

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Sivilombudet

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

For Fangers Pårørende (FFP)

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mennesker i Limbo

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Stiftelsen barnas rettigheter

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Vergeforeningen Følgesvennen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)