Høring om endring i arbeidsmiljøloven - forslag om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.12.2023

Vår ref.: 23/3574

Frist for å sende inn høringssvar er 22. desember 2023

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar avgis digitalt ved å bruke skjemaet, under «send inn høringssvar» på regjeringen.no

Med hilsen

Rune Ytre-Arna 

avdelingsdirektør                                             Emilie Veggeland Knudsen 

                                                                            Seniorrådgiver 

Alle departementene

AFF

Akademikerne

ALT c/o Industri Energi

AOF Norge

Apotekforeningen

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) – OsloMet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsretten

Arbeidssøkerforbundet (AFO)

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Befalets fellesorganisasjon

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)

Coop Norge SA Hovedkontor

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske revisorforening

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

De samarbeidende organisasjoner

Direktoratet for arbeidstilsynet

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen (EO)

Finans Norge

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarsbygg

Frischsenteret

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handelshøyskolen BI Oslo

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Hovedorganisasjonen Virke

HR Norge

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Høyskolen Kristiania

IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IKT- Norge

Innovasjon Norge

Institutt for offentlig rett (UIO)

Institutt for privatrett (UIO)

Institutt for samfunnsforskning

Junit

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kompetanse Norge

KS Kommunesektorens organisasjon

Kunsthøgskolen i Oslo

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LNU – Landsrådet for Norges barn- og ungdomsorganisasjoner

Longyearbyen lokalstyre

Luftfartens funksjonærforening

Luftfartstilsynet

Maskinentreprenørenes Forbund

Mental helse

NITO

Nord universitet

Norce (Norwegian Research Centre AS)

Nordlandsforskning

Norges Bondelag

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fleridrettsforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF)

Norges idrettshøgskole

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lastebileierforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges museumsforbund

Norges musikkhøgskole

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Brannvernforening

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norsk Folkehjelp

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk Journalistlag

Norsk Kabinforening

Norsk kritikerlag

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Lektorlag

Norsk Musikkråd

Norsk Regnesentral

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Skuespillerforbund

Norsk sosiologforening

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk yrkeshygienisk forening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Meierifolks Landsforening

Norskog

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Oslo Economics

Oslo kommune

OsloMet - storbyuniversitetet

Pensjonistforbundet

Petroleumstilsynet

Private Barnehagers Landsforbund

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksmekleren

Rådgivende ingeniørers forening

Sametinget

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

Samfunnsbedriftene

Samfunns- og næringslivsforskning

Simployer

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Skatteetaten

SMB Norge

Sparebankforeningen i Norge

Spekter

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Statistisk Sentralbyrå

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Trons og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Stiftelsen Rogalandsforskning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmesteren på Svalbard

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Trygderetten

Tverga – resurssenter for egenorganisert fysisk aktivitet

Tvisteløsningsnemnda

Uføres landsorganisasjon

Ungt entreprenørskap

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Velferdsalliansen

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

YS

Økokrim