Høring - om endringer i alkohollovens forskrifter mv.

Resultat: Nye forskrifter 8. juni 2005 nr. 538 og 539 trådte i kraft 1. juli 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Se også nytt brev til høringsinstansene av 9. mars 2005

Deres ref

Vår ref

Dato

200500983-/LSO

01.03.05

Høringsnotat om endringer i alkohollovens forskrifter mv.

Vedlagt følger Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat med forslag til endringer i alkohollovens forskrifter mv. Høringsbrevet og høringsnotatet er også lagt ut på www.asd.dep.no.

Bakgrunnen for forslaget om revisjon av forskriftene er blant annet at en rekke av de nylig vedtatte endringene i alkoholloven medfører behov for tilsvarende endringer i forskriftsverket. Dette innebærer at enkelte av forslagene i høringsnotatet er av rent teknisk karakter.

Departementet foreslår også en rekke endringer i forskriftsverket som ikke er knyttet til de vedtatte endringene i alkoholloven.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i forskrift 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og i forskrift 30. november 1995 nr. 937 om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv. I tillegg er Finans-departementets forslag til enkelte endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter tatt inn. Departementet foreslår ikke i denne omgang endringer i de øvrige forskriftene til alkoholloven. Departementet vil på et senere tidspunkt komme tilbake med forslag om endringer i forskrift 30. november 1995 nr. 938 om A/S Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet m.v. og forskrift 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen for Svalbard.

Høringsfristen er satt til 1. mai 2005. Dette innebærer at høringsfristen er noe kortere enn den alminnelige høringsfristen på tre måneder. Datoen er valgt for å muliggjøre ikrafttredelse 1. juli 2004. Det tas sikte på felles ikrafttredelse av de nylig vedtatte endringene i alkoholloven og forskriftsendringene.

Informasjon om de vedtatte endringene i alkoholloven finnes i følgende dokumenter: Ot.prp. nr. 86 (2003-2004), Innst. O. nr. 19 (2004-2005) og Besl. O. nr. 20 (2004-2005), jf. lov 17. desember 2004 nr. 86 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover.

Med hilsen

Tom Rådahl e.f.
ekspedisjonssjef

Inger Gran
avdelingsdirektør

Kopi: Finansdepartementet

 • Landets kommuner
 • Landets fylkesmenn
 • Departementene
 • Grossister med bevilling etter alkoholloven kapittel 3A
 • Tilvirkere med bevilling etter alkoholloven kapittel 6
 • Mellommenn, jf. alkoholloven § 1-13
 • Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
 • Akademikernes Fellesorganisasjon
 • Arbeidernes Edruskapsforbund
 • AS Vinmonopolet
 • Bryggeri- og mineralvannforeningen
 • Bryggeriagentenes Landsforening
 • Coop Norge
 • Datatilsynet
 • Det Norske Totalavholdsselskap (DNT)
 • Fagrådet innen Rusvernet i Norge
 • Forbrukerombudet
 • Foreningen Bedre Uteliv
 • Handel og kontor i Norge
 • Handelens Ølsalgsråd (HØR)
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
 • Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF)
 • IOGT i Norge
 • Konkurransetilsynet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF)
 • Norges Markedsføringsforbund
 • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • NorgesGruppen
 • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk senter for rusfri miljøutvikling
 • Norske annonsørers forbund
 • Norske Avisers Landsforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Næringslivets servicekontor for markedsrett
 • Politidirektoratet
 • Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
 • Reklamebyråforeningen
 • Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
 • Skattedirektoratet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 • Statens næringsmiddeltilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF)
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Forslag om endringer i alkohollovens forskrifter mv.