Høring om endringer i forskrift om legemidler til mennesker

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler til mennesker. Det foreslås å endre regler knyttet til fastsettelse av trinnpris for legemidler.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.12.2023

Vår ref.: 23/4288

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler til mennesker. Det foreslås å endre regler knyttet til fastsettelse av trinnpris for legemidler. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan også sende svar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Det gis frist frem til 10. desember 2023 for å avgi høringsuttalelse.

Med hilsen

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Per Thomas Thomassen

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

 

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Helfo

Helsedirektoratet

Helseklage

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Nasjonal forskningsetisk komite (NEM)

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Pasient- og brukerombudet

Regelrådet

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

 

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Sykehusapotek Nord HF

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusinnkjøp HF

 

UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

UiT Norges arktiske universitet, Det medisinske fakultet

UiT Norges arktiske universitet, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

UiT Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk Institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for Odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet

 

Alliance Healthcare Norge AS

Apotek 1 gruppen

Apotekforeningen

Apotekergruppen

Boots Norge AS

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Diabetesforbundet

Farma Norge

Farmasiforbundet

Forbrukerrådet

Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok

FFO

Hovedorganisasjonen Virke

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustri foreningen (LMI)

Legemiddelparallellimportørforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske forening

Norsk Farmasøytisk selskap

Norsk Handikapforbund

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk Radiografforbund

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk sykepleierforbund

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Parat

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

SINTEF Helse, Helsetjenesteforskning