Høring om endringer i passloven – tilpasning til nye systemer for pass og ID-kort mv.

Høring med forslag til endringer i passloven som ledd i innføringen av nye systemer og rutiner for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2017

Vår ref.: 16/7361

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i passloven som ledd i innføringen av nye systemer og rutiner for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort. De foreslåtte endringene er i hovedsak presiseringer og tilpasninger for å tydeliggjøre sentrale krav og legge til rette for samordning og harmonisering av tilhørende forskriftsverk for pass og ID-kort. Det foreslås derfor også flere nye forskriftshjemler, blant annet om gyldighetstid og gebyr. Forslag til forskrifter skal etter planen sendes på egen høring våren 2017.

Frist for å sende høringssvar er 17. februar 2017.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2521182

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Merethe Rein
seniorrådgiver

 • Departementene
     
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Forbrukerombudet
 • Helsedirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsadvokatembetene
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tolldirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda (UNE)
     
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Juristforbund
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Senter for Menneskerettigheter
 • OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
 • Norges politilederlag
 • Politiets Fellesforbund
 • Redd Barna, Rettighetssenteret
 • Rettspolitisk forening
 • Røde kors
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø