Høring om endringer i visuminformasjonssystemet (VIS) og tilkobling av VIS til andre europeiske informasjonssystemer

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften, for å gjennomføre forordning (EU) 2021/1133 og forordning (EU) 2021/1134 om endringer i visuminformasjonssystemet VIS mv. Forslaget innebærer at systemet utvides til også å omfatte innreisevisum (D-visum) og oppholdstillatelser utstedt av medlemslandene i Schengenområdet. Forslaget omfatter også tilknytning av VIS til andre europeiske informasjonssystemer gjennom interoperabilitet. Forslaget innebærer derfor også konsekvensendringer i grenseloven og SIS-loven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2023

Vår ref.: 23/2710

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften, for å gjennomføre forordning (EU) 2021/1133 og forordning (EU) 2021/1134 om endringer i visuminformasjonssystemet VIS mv. Forslaget innebærer at systemet utvides til også å omfatte innreisevisum (D-visum) og oppholdstillatelser utstedt av medlemslandene i Schengenområdet. Forslaget omfatter også tilknytning av VIS til andre europeiske informasjonssystemer gjennom interoperabilitet. Forslaget innebærer derfor også konsekvensendringer i grenseloven og SIS-loven.

Forslaget har sammenheng med to forordninger om interoperabilitet (EU 2019/817 og EU 2019/818). Forslag til gjennomføring av disse forordningene skal etter planen sendes på høring senere i 2023.

Frist for å sende inn høringsuttalelse: 1. september 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

 

Siw Skjold Lexau
avdelingsdirektør
                                                                                        Marit Bustø
                                                                                        seniorrådgiver

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

For Fangers Pårørende (FFP)

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mennesker i Limbo

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)