Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2016

Vår ref.: 16/2407

Som varslet i meldingen til Stortinget om videreutvikling av arbeids- og velferdsforvaltingen (Meld. St. 33 for 2015–2016) har regjeringen gjennomgått ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP). Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger. Det forslås blant annet å avgrense målgruppen (heve terskelen inn), stramme inn maksimal varighet, tettere oppfølging, økt gradering og å innføre en ny reksjon ved mindre brudd på aktivitetsplikten som er mild og rask. Det foreslås også en rekke språklige og strukturelle endringer i lovbestemmelsene for å sikre et klarere og mer forståelig regelverk.

Høringsinstansene og andre interesserte er inviterte til å komme med innspill innen tirsdag 1. november 2016. 

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser under "Send inn høringssvar" på denne siden. 

Advokatforeningen

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsgiverforeningen for Vekst og attføringsbedrifter (ASVL)

Arbeid og inkludering (Attføringsbedriftene)

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske aktuarforening

Den norske dommerforening

Den norske legeforening

Departementene og Statsministerens kontor

Fellesorganisasjonen

Finans Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Husbanken

Høyskolen i Oslo

Høyskolen i Telemark

Jussbuss i Oslo

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Kirkens bymisjon

Kommunene

Kreftforeningen

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kommunal landspensjonskasse (KLP)

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norsk attføringsforum

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Rehabiliteringssenteret AiR

Regnskap Norge

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sámediggi - Sametinget

Senter for seniorpolitikk

SENO - Supported Employment Norge (tidl. Forum for Arbeid med bistand)

Sivilombudsmannen

Statistisk sentralbyrå

Statens Helsetilsyn

Statens pensjonskasse (SPK)

Trygderetten

Uføres Landsorganisasjon

Unge funksjonshemmede

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

UNIO

Velferdsalliansen

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)