Høring om forslag til endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.08.2023

Vår ref.: 23/2130

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Det foreslås et unntak fra kravet i spesialistforskriften § 20 andre ledd andre punktum om at en vesentlig del av læringsmålene for den enkelte spesialitet skal kunne oppnås ved læringsaktiviteter i virksomheten. Den foreslåtte endringen vil bety at Helsedirektoratet i særlige tilfeller kan godkjenne utdanningsvirksomheter selv om virksomheten ikke kan tilby en vesentlig del av læringsmålene. Av hensyn til kvaliteten på spesialistutdanningen foreslås at unntak bare kan gis dersom minst en tredjedel av læringsmålene for den enkelte spesialitet kan oppnås ved læringsaktiviteter i virksomheten og virksomheten har inngått samarbeidsavtale med godkjent utdanningsvirksomhet om gjennomføring av de læringsmålene virksomheten selv ikke kan tilby.

I høringsnotatet foreslås også en teknisk endring i spesialistforskriften § 32 andre ledd ved at ordlyden endres fra «ett eller flere læringsmål» til «læringsmål». Denne ordlyden vil være mer presis sett hen til hvordan bestemmelsen er ment å forstås og praktiseres.

Frist for å sende inn høringssvar er 4. august 2023.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

Maiken Engelstad (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Cathrine Runge Karde

seniorrådgiver

Departementene

 

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Bioteknologirådet

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Konkurransetilsynet

Landets statsforvaltere

Landets høgskoler med helsefaglig utdanning

Landets pasient- og brukerombud

Landets universiteter

Markedsrådet

Medietilsynet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), UiT

Norges forskningsråd

Norsk helsenett SF

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Personvernnemnda

Regelrådet

 

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Råd for et aldersvennlig Norge

Sametinget

Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo

Sivilombudet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Sysselmester på Svalbard

 

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

 

Akademikerne

Akademiklinikken

Akupunkturforeningen

Aleris Helse AS

Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

 

Aurora Senteret AS

Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Autismeforeningen

Aviva Helse

BarnsBeste

Bedriftsforbundet

Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

Cerebral Parese-foreningen

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS

Cosmo Clinic

Delta

Den Norske Advokatforening

Den norske coachforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske kinesiologforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Derma hud og laser klinikk

Det norske healerforbundet

Diabetesforbundet

DIPS ASA

Fagforbundet

Fana medisinske senter

Farma Holding

Fellesorganisasjonen (FO)

Finans Norge

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

 

Fornebuklinikken

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Hjernerådet

Hjerneslag og Afasi

Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Hørselshemmedes Landsforbund

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

Institutt for samfunnsforskning

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Juvente

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kommunal landspensjonskasse

Kreftforeningen

KS

Landets private sykehus

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Legemiddelparallellimportørforeningen

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

LHL

Likestillingssenteret

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret

MS – forbundet

Munn- og halskreftforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Handikapforbund

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)

Norges Juristforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges Massasjeforbund

Norges Naprapatforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Tannteknikerforbund

Normal Norge

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk forbund for hud og kroppsterapi

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

Norsk forening for kognitiv terapi

Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk forening for palliativ medisin

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk gynekologisk forening

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Pasientforening

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk selskap for ernæring

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

Norske Ortoptister forening

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NUPI

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat Helse

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet

Press – Redd Barna Ungdom

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Redd Barna

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Ryggforeningen i Norge

Røde Kors

Rådet for Muskelskjeletthelse

Rådet for psykisk helse

Rådgivning om spiseforstyrrelser

SABORG - Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Senior Norge

Seniorstøtten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

SINTEF Helse

Spekter

Spiseforstyrrelsesforeningen

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

Stiftelsen Phoenix Haga

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Pårørendesenteret

Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle

Tannleger i privat sektor TiPS

Teknologirådet

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsforbundet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Virke

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes